Nastavnici | Odsjeci | Katedre

Od akademske godine 2005./2006. nastava na Učiteljskome fakultetu izvodi se prema novim nastavnim planovima i programima, u skladu s Bolonjskom deklaracijom

Fakultet ima ustrojbene jedinice koje se bave znanstveno-stručnim radom i druge ustrojbene jedinice koje se bave upravno-administrativnim i stručnim poslovima.

Na Fakultetu su programski odsjeci:
Odsjek za učiteljske studije
Odsjek za odgojiteljski studij
Odsjek za obrazovne studije

kao i lokacijski odsjeci izvan sjedišta Fakulteta osnovani radi ustroja i izvedbe studija izvan sjedišta Fakulteta te koji obavljaju djelatnost i posluju pod nazivom Fakulteta i svojim nazivom:
Odsjek u Čakovcu
Odsjek u Petrinji.

Rad odsjeka vodi i koordinira pročelnik koji skrbi za organizaciju studija, izvođenje nastave i ostalih programskih zadaća, kao i za izvršavanje svih radnih zadaća za koje je odsjek ovlašten. Pročelnik ima zamjenika.

Radom i poslovanjem odsjeka izvan sjedišta Fakulteta (u Čakovcu i Petrinji) rukovode i koordiniraju prodekani za poslovanje, studije i studente izvan sjedišta Fakulteta (u Čakovcu i Petrinji). Ove prodekane zamjenjuje pročelnici odsjeka. Pročelnik ima zamjenika.

Na Učiteljskom je fakultetu zaposleno130 nastavnika (62 u znanstveno-nastavnom zvanju, 31 u nastavnom zvanju i 37 u suradničkom zvanju). Zaposleno je 59  djelatnika (+ 2 vježbenika) iz grupacije nenastavnog osoblja što je ukupno 189 (odnosno 191 sa vježbenicima) te 109 vanjskih suradnika.

Studijski programi koje izvodi Učiteljski fakultet:

  • preddiplomski sveučilišni studij –  Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji traje tri godine i čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova, te koji se ustrojava kao redoviti i izvanredni studij na tri lokacije: Središnjici u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu i Odsjeku u Petrinji
  • diplomski sveučilišni studij – Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji traje dvije godine i čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova te koji se ustrojava kao redoviti izvanredni studij,
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij –  Učiteljski studij koji traje pet godina i čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova te koji se ustrojava kao redoviti studij (uključuje program modula) i izvodi na tri lokacije: Središnjici u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu i Odsjeku u Petrinji,
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Učiteljski studij s engleskim ili njemačkim jezikom koji traje pet godina i čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova te koji se ustrojava kao redoviti studij i izvodi u Središnjici u Zagrebu,
  • združeni međunarodni diplomski sveučilišni studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje koji traje godinu dana i čijim se završetkom stječe 60 ECTS bodova te koji se izvodi u Središnjici u Zagrebu i na Westfalijskom Wilhelmovom sveučilištu u Münsteru (u daljnjem tekstu: združeni studij),
  • poslijediplomski specijalistički studij Cjeloživotno učenje s pedagoško – psihološkim modulima Poučavanje i cjeloživotno učenje i Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju, koji traje dvije godine i čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova, te koji se izvodi u Središnjici u Zagrebu
  • poslijediplomski specijalistički studij Dramska pedagogija koji traje jednu godinu i čijim se završetkom stječe 60 ECTS bodova