Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – 7 mjesta

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – 7 mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb,
RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, znanstvenoj grani: anglistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za obrazovanje učitelja engleskoga jezika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj
 2. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Pedagogija, znanstvenoj grani: didaktika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za pedagogiju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj
 3. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, u Interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju: Interdisciplinarne humanističke znanosti, znanstvenoj grani: metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti, i znanstvenom polju: Filologija, znanstvenoj grani: anglistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za obrazovanje učitelja engleskoga jezika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj
 4. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent, u Interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju: Obrazovne znanosti (pedagogija, likovne umjetnosti), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj
 5. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, znanstvenoj grani: anglistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za obrazovanje učitelja engleskoga jezika Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj
 6. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Pedagogija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj
 7. suradničko zvanje i radno mjesto asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Psihologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za psihologiju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Uvjeti

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba).
I. Prijave moraju sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
 • presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju;
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti;
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani;
 • dokaz o državljanstvu;
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (B2 ili C1).

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, u Wordu, osim separata radova).
Za radno mjesto pod točkom 7. potrebno je priložiti i:

 • prijepis ocjena odnosno dopunsku ispravu o studiju;
 • potvrdu o upisanom poslijediplomskom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski studij).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na gornju adresu, s naznakom: „Za natječaj“.
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima te popratnih, ovim natječajem traženih priloga, neće se razmatrati.
Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

Tekst Natječaja u PDF-u možete preuzeti ovdje – Natječaj 2020 10. mjesec 7 mjesta