Rončević, Ivana

Odrasla je u Osijeku, gdje je završila II. gimnaziju (1992) i diplomski studij engleskog i njemačkog jezika i književnosti na osječkom Pedagoškom fakultetu (2003). Doktorirala je lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2013). Od 2004. do 2006. godine radila je kao profesorica engleskog i njemačkog jezika u srednjim školama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Od kraja 2006. godine zaposlena je kao asistentica prof.dr.sc. Siegfrieda Gehrmanna na Katedri za obrazovanje učitelja njemačkog jezika – interkulturalna germanistika, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2013. godine izabrana je u zvanje više asistentice, a 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Na Učiteljskom je fakultetu sudjelovala u izradi studijskih programa te izvodi kolegije Uvod u lingvistiku njemačkog jezika, Gramatika suvremenog njemačkog jezika i Primjena jezičnih vještina u analizi teksta, a u nastavu je uvela kolegij Afektivni aspekti učenja jezika i jezičnog identiteta. U okviru svoje nastave razvila je materijale za e-kolegije te provodila istraživanja sa studentima u području medijske pismenosti i afektivnih čimbenika u komunikaciji na stranom jeziku. U svome znanstvenom radu bavi se primijenjenom lingvistikom, sociolingvistikom s naglaskom na višejezičnosti i jezičnoj politici te analizom diskursa. Aktivno je sudjelovala na nekoliko desetaka znanstvenih skupova te je objavila i recenzirala znanstvene i stručne radove na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku u domaćim i međunarodnim publikacijama. Više je puta boravila na kraćim studijskim boravcima u inozemstvu. Kao istraživač je sudjelovala na projektima Razvoj interkulturalne komepetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika i TEMPUS IV Learning for Europe. Modernising Teacher Education in Europe, a trenutno je aktivna na znanstvenom projektu Digitalni nastavni sadržaji i mobilne tehnologije u primarnom obrazovanju. Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Društva germanista jugoistočne Europe (SOEGV) i društva European Observatory for Plurilingualism (OEP).