Lidija Cvikić

Lidija Cvikić diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2009. godine stekla naziv doktora znanosti, znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana kroatistika. Godine 2012. stekla je naziv magistre europskog obrazovanja na Sveučilištu u Muensteru i Sveučilištu u Zagrebu (združeni studij). Od 2001. do 2011. godine na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radila je kao znanstveni novak, a od 2011. docentica je na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje obavezne kolegije iz hrvatskoga jezika na Odsjeku u Petrinji. Dvije je akademske godine provela kao gostujući lektor hrvatskoga jezika na Sveučilištu Indiana, Bloomington, SAD. U središtu je njezina znanstvenoga i stručnoga interesa učenje i usvajanje hrvatskoga jezika kao materinskoga, nasljednoga i stranoga, u dječjoj i odrasloj dobi te e-učenje jezika. Samostalno ili u suautorstvu objavila je tridesetak znanstvenih radova, dva priručnika i jedan udžbenik te uredila tri knjige. Bila je suradnik na više znanstvenih i stručnih projekata od toga dva međunarodna. S više od 40 izlaganja sudjelovala je na domaćim i inozemnim kongresima od kojih su neki vodeći iz pojedinih područja, npr. EUROSLA, AILA, AAASS. Dodatno se usavršavala na ljetnim školama i seminarima u zemlji i inozemstvu (Velika Britanija, Mađarska, Slovenija, SAD, Makedonija). Redovito sudjeluje kao pozvani predavač na stručnim seminarima iz hrvatskoga jezika za AZOO, MZOS, HMI te u radnim skupinama (MZOS, NCVVO). Aktivna je članica nekoliko stručnih udruga, tajnica časopisa Lahor, članica izvršnoga uredništva Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje te je sudjelovala u organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

drugi rezultati Natječaja Erasmus+ za studente

Objavljeno 02 lip. 2017
Sveučilište u Zagrebu objavilo je druge rezultate Natječaja Erasmus+ za studente studijski boravak za ak. godinu 2017./18. Rezultati su dostupni na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugi-rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-studijski-borav