Objava natječaja – više radnih mjesta

Objava natječaja – više radnih mjesta

 1. Temeljem dobivene Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/19-03/573, Urbroj: 380-012/246-20-5 od 29. siječnja 2020., raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za:
  • radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik u Službi za računovodstvo i financijske poslove, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 1. završen diplomski studij – magistar struke, prijašnji VSS, ekonomskog smjera
 2. jedna (1) godina radnog iskustva u struci
 3. poznavanje rada na računalu i računovodstvenim programa
 4. probni rad šest (6) mjeseci

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice i osobne iskaznice,
 3. dokaz o radnom iskustvu i radnom stažu – presliku radne knjižice odnosno presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazama podataka Zavoda u vrijeme podnošenja prijave na natječaj,
 4. presliku diplome.

 1. Temeljem dobivene Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/19-03/573, Urbroj: 380-012/246-20-5 od 29. siječnja 2020., raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za:
  • radno mjesto II. vrste – knjižničar, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Odsjeku u Petrinji na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž),

Uvjeti:

 1. prema Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 2. poznavanje rada na računalu
 3. ovladavanje kompjutorskim programima u knjižničnim sustavima
 4. poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima
 5. poznavanje engleskog jezika
 6. radno iskustvo 1 godina
 7. probni rad tri (3) mjeseca

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice i osobne iskaznice,
 3. dokaz o radnom iskustvu i radnom stažu – presliku radne knjižice odnosno presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazama podataka Zavoda u vrijeme podnošenja prijave na natječaj,
 4. presliku svjedodžbe.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Za pristupnike prijavljene na natječaj za radno mjesto pod 1.) – radno mjesto I. vrste – stručni suradnik,interni naziv: stručni suradnik u Službi za računovodstvo i financijske poslove – radi provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja može se provesti intervju te provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta testiranjem (poznavanje rada na računalu u računovodstvenim programima). U slučaju provedbe navedenih provjera intervjuom ili testiranjem kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto pod 2.) – radno mjesto II. vrste – knjižničar, radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta može se provesti razgovor (intervju). U slučaju provedbe navedenih provjera razgovorom (intervjuom) kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, potvrda i sl.).

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, a podnosi se isključivo poštom. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od zadnje objave natječaja u medijima, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom: “Za javni natječaj – Kadrovska služba“.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.ufzg.unizg.hr/uciteljski-fakultet-sveucilista-u-zagrebu/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
Dekan,
Prof. dr. sc. Siniša Opić