OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

Naziv teme: Pišemo kao stari pisci. Stilistička obilježja dječjih pisanih radova
Datum obrane:21.06.2021. u 10:00 sati
Mentor: izv. prof.dr.sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: 34-2015-21

Naziv teme: Poticajno čitanje, razumijevanje i govorna interpretacija kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 28.06.2021. u 10:00 sati
Mentor: izv. prof.dr.sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: 37-2018-88

Naziv teme: Motivi i posljedice volontiranja mladih: kvalitativna analiza
Datum obrane: 25.06.2021. u 13:00 sati
Mentor: prof. dr. sc. Majda Rijavec
Matični broj studenta: 34-2016-30

Naziv teme: Čimbenici stresa odgojitelja s obzirom na radno iskustvo
Datum obrane: 24.06.2021. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Daria Rovan
Matični broj studenta: 37-2018-42

Naziv teme: Učestalost prikaza stereotipnih rodnih uloga u dječjim slikovnicama
Datum obrane: 21.06.2021. u 12:00 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar
Matični broj studenta: 37-2018-58

Naziv teme: Povezanost ciljnih orijentacija s kvalitetom školskog života i školskim uspjehom
Datum obrane: 25.06.2021. u 12:00 sati
Mentor: prof. dr. sc. Majda Rijavec
Matični broj studenta: 34-2015-51

Naziv teme: Višeosjetilno pripovijedanje priča
Datum obrane: 14.06.2021. 14:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: 35-2018-113

Naziv teme: LIKOVNI IZRAZ DJETETA – ANALIZA CRTEŽA
Datum obrane: 14.06.2021. u 10 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Županić Benić
Matični broj studenta: 34-2015-37

Naziv teme: UTJECAJ STILA ŽIVOTA RODITELJA NA UKLJUČENOST DJECE U KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI
Datum obrane: 17.06.2021. u 11 sati
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 35-2018-28

Naziv teme: Utjecaj kolokacija na leksički razvoj učenika mlađe školske dobi
Datum obrane: 14.06.2021. u 10 sati
Mentor: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić
Matični broj studenta: 34-2015-43

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

N/A