Etičko povjerenstvo je savjetodavno tijelo u pitanjima ostvarenja Etičkog kodeksa te razvoja i primjene etičkih standarda u znanstvenim i nastavnim područjima koja se razvijaju na Učiteljskom fakultetu.
U okviru svoje nadležnosti Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • prati provedbu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu na Učiteljskom fakultetu u svrhu razvoja i primjene etičkih standarda
 • provodi postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa na Učiteljskom fakultetu
 • donosi mišljenje o usklađenosti pisanih materijala s Etičkim kodeksom u postupcima prijave znanstvenih projekata, doktorskih, specijalističkih, diplomskih, završnih i seminarskih radova te pri planiranju drugih istraživanja koja se provode na Učiteljskom fakultetu

Rad Etičkog povjerenstva reguliran je Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu, te Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Etičkog povjerenstva:

 • prof. dr. sc. Ana Petravić, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, zamjenica predsjednice
 • prof. dr. sc. Đuro Blažeka, član
 • izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški, zamjenik člana
 • izv. prof. dr. sc. Draženko Tomić, član
 • izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović, zamjenica člana
 • prof. dr. sc. Marko Ćaleta, član
 • prof. dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman, zamjenica člana
 • doc. dr. sc. Daria Rovan, član
 • izv. prof. dr. sc. Dubravka Glasnović-Gracin, zamjenica člana

Pokretanje postupka davanja mišljenja Etičkog povjerenstva u svrhu prijave znanstvenih projekata i drugih istraživanja

Pri planiranju i provedbi istraživanja, kao i pri izvještavanju o rezultatima istraživanja, istraživači trebaju poštovati etička načela propisana Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu, te Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U slučaju da planirano istraživanje uključuje djecu kao sudionike istraživanja potrebno je uvažiti i odredbe Etičkog kodeksa istraživanja s djecom.

Istraživači trebaju zatražiti mišljenje Etičkoga povjerenstva Učiteljskoga fakulteta za sva istraživanja koja se provode s ljudima u okviru znanstvenih projekata te doktorskih radova.

Istraživanja s ljudima koja se provode u sklopu izrade specijalističkih, diplomskih, završnih i seminarskih radova ne moraju se prijaviti Etičkom povjerenstvu, osim u slučaju kad se radi o osjetljivoj temi (npr. međuvršnjačko nasilje, zlostavljanje i sl.) ili ranjivim skupinama sudionika istraživanja (npr. djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama). Za poštovanje etičkih načela pri provedbi istraživanja u okviru izrade specijalističkih, diplomskih, završnih i seminarskih radova jamči mentor, pri čemu u obrascu pristanka na sudjelovanje u istraživanju obvezno treba biti navedeno da se sudionici koji imaju primjedbe na postupak istraživanja mogu obratiti Etičkom povjerenstvu na adresu e-pošte (eticko.povjerenstvo[at]ufzg.hr) kako bi se u slučaju potrebe mogli poduzeti daljnji koraci zaštite prava i dobrobiti sudionika u istraživanju.

Zahtjev za davanjem mišljenja Etičkog povjerenstva o usklađenosti pisanih materijala s Etičkim kodeksom u svrhu prijave znanstvenih projekata i drugih istraživanja, treba sadržavati sljedeće:

 1. Zamolba Etičkom povjerenstvu
 2. Obrazac za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu

Zahtjevi vezani za znanstvene projekte i ostala istraživanja koja se ne provode u sklopu doktorskih studija šalju se sa svom potrebnom dokumentacijom u elektroničkom obliku na e-adresu urudzbeni.zg[at]ufzg.hr s naslovom predmeta “Za Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta”.
Zahtjevi koje podnose polaznici doktorskih studija Učiteljskog fakulteta šalju se sa svom potrebnom dokumentacijom u elektroničkom obliku na urudžbiranje na e-adresu urudzbeni.ds[at]ufzg.hr s naslovom predmeta “Za Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta – doktorski studiji”.

Što učiniti u slučaju saznanja o povredi Etičkog kodeksa na Učiteljskom fakultetu?

Svatko može ukazati na povredu Etičkog kodeksa, i osoba koja nije neposredno oštećena, ako se oštećena strana tome izrijekom ne protivi.
Pisana prijava podnosi se dekanu i/ili tijelima Fakulteta odgovornim za djelatnost u kojoj je došlo do povrede Etičkog kodeksa, a mora biti činjenično obrazložena, potkrijepljena dokazima na kojima se zahtjev temelji te sadržavati i druge podatke koji su značajni za donošenje mišljenja (vrijeme, mjesto, eventualni svjedoci i slično).
Zahtjev za davanjem mišljenja Etičkog povjerenstva o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa pokreće dekan pisanim zahtjevom.