Događanja

Kič u kazalištu za djecu i mlade

Cilj je Simpozija otvoriti raspravu o kiču u kazalištu za djecu i mlade s različitih aspekata, predstavljajući različite umjetničke koncepte, politička, pedagogijska i psihološka stajališta uzimajući u obzir kazalište za djecu u različitim kulturalnim kontekstima.

The aim of the Symposium is to open discussion about kitsch in TYA from different angles, introducing various aesthetic concepts, political, pedagogical and psychological standpoints towards theatre for the young and different cultural contexts.

Faculty of Teacher Education, Savska cesta 77, 10000, Zagreb, Croatia

Obrana teme doktorskog rada – Jagrović, Nikola

Nikola Jagrović, mag. paed. branit će temu doktorskog rada: "Odnos između samoefikasnosti učitelja, pristupa poučavanju, dokimološke stručnosti i metoda vrednovanja u obveznom obrazovanju"

At 16:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Obrana teme doktorskog rada – Selak Bagarić, Ella

Ella Selak Bagarić, mag. psych. branit će temu doktorskog rada: "Negativno samopoimanje kao medijator veze između učestalog korištenja društvenih mreža i psihičkih teškoća adolescentica: uloga kineziološke aktivnosti te unutarnjih i relacijskih zaštitnih faktora"

At 9:00