POZIV!

Poziv za iskaz interesa za upis na poslijediplomski specijalistički studij

Poziv za iskaz interesa za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Obrazovni pristup hrvatskome kao inome jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju“
Od 30. 11. 2020. nastava se održava on-line!

STUDIJSKI PROGRAMI

Nemoj čekati promjene. Budi promjena. Upiši neki od ponuđenih studijskih programa.

PROGRAMI  

PROGRAMI PPO I PSPK

Fakultet provodi programe dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja (PPO) i stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore (PSPK).

PROGRAMI  

DOGAĐANJA

Pogledaj što je trenutno aktualno na Fakultetu i pronađi nešto za sebe!

DOGAĐANJA  

ZNANOST
I UMJETNOST

Učiteljski fakultet je nositelj ili suradnik na raznim stručnim i znanstvenim projektima!

PROJEKTI  

MEĐUNARODNA SURADNJA

Aktivnosti međunarodne suradnje obuhvaćaju mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, mobilnost studenata i međunarodne projekte.

SURADNJA  

DOKUMENTI

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

je ovlašten za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja za:

područje društvenih znanosti, znanstvena polja: pedagogija i psihologija

područje humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija

Strateški se plan razvoja, osim na strateškim dokumentima Sveučilišta, temelji na strateškim dokumentima na čijoj osnovi Učiteljski fakultet djeluje od 2006. godinei. Temelji se i na analizi svih segmenata Učiteljskoga fakulteta, odnosno, na trenutačnom stanju te misiji i viziji Učiteljskoga fakulteta. Analiza u koju je uključena i SWOT analiza koja, kao jedan od početnih koraka pri spomenutoj izradi sveobuhvatne strategije obuhvaća samo nastavno osoblje Učiteljskoga fakulteta, a dovršena je u veljači 2013., odražava djelomičan pogled iznutra, a nedostaje i pogled izvana koji moraju dati kasnije navedeni vanjski dionici s kojima Fakultet surađuje. Za sljedeće strateško razdoblje u tijeku je izrada potpune analize koja će obuhvatiti sve dionike: nastavnike, studente, stručne službe, učitelje i ostale stručnjake u školama, suradnike, udruge i partnere s kojima Učiteljski fakultet dolazi u doticaj te koja će rezultirati sveobuhvatnom strategijom Fakulteta.

Strateški dokumenti:

Odluka o prihvaćanju Strategije Učiteljskog fakulteta 2015-2020.

Strategija Učiteljskog fakulteta 2015-2020.

Strateški program znanstvenih istraživanja Učiteljskog fakulteta 2017-2022.

Strategija Službe za informatičku podršku i internet stranicu 2016-2020.

Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja podrške studentima 2015-2020.

Strategija razvoja podrške studentima 2015-2020.

Misija Učiteljskog fakulteta jest provođenje kvalitetnih programa obrazovanja budućih odgojitelja, učitelja, nastavnika te ostalih obrazovatelja na području cjeloživotnoga odgoja i obrazovanja kroz programe integriranih, prediplomskih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih studija te programa cjeloživotnoga obrazovanja i usavršavanja koji omogućavaju studentima i ostalim polaznicima da kroz vođenje i potporu uspješno povezuju teorijska i praktična znanja i usklađuju ih s obrazovnom politikom, razvijaju svoja znanja i vještine te stječu kompetencije nužne u odgojno-obrazovnom radu. Suvremeni programi utemeljeni na disciplinarnim i interdisciplinarnim istraživanjima te na evaluaciji obrazovnih potreba inoviraju se i mijenjaju u skladu sa suvremenom svjetskom praksom, potrebama profesija i zahtjevima tržišta, utemeljeni su na kritičkom istraživanju i praćenju odgojno-obrazovne prakse i preporukama za njezino unapređenje, ishodima učenja i primjeni inovativnih metoda u poučavanju i učenju te su usmjereni na studente i druge sudionike obrazovnoga procesa. Fakultet je usmjeren na kontinuirano unapređenje obrazovanja, podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja te na to da svojim radom i znanstvenim istraživanjima pridonosi unapređenju obrazovne i odgojne djelatnosti, poticanju kreativnosti i izvrsnosti uz poštivanje pravednosti, etičkih i društvenih načela nediskriminiranja i inkluzije u cilju akademskoga i društvenoga razvoja te demokratskih društvenih odnosa. Njegova je misija i u sudjelovanju u rješavanju aktualnih obrazovnih problema koji se postavljaju u tranziciji k društvu znanja u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji te široj međunarodnoj zajednici.

Učiteljski fakultet dužan je pružati odgojnim, obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim, umjetničkim, gospodarskim, državnim i drugim ustanovama i tvrtkama inicijalno osposobljene i kompetentne osobe za učiteljski odgojno-obrazovni te znanstveno-istraživački i umjetnički rad, kao i za odgovarajuće rješavanje svih složenih odgojno-obrazovnih, upravljačkih, organizacijskih, terminoloških, tehničko-tehnoloških, informacijskih, jezičnih i drugih problema u primarnom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Nastavnom osoblju i drugim zaposlenima Fakultet pruža mogućnosti razvijanja njihovih radnih i osobnih potencijala u ostvarivanju programa i djelatnosti Fakulteta te uzajamne suradnje i uvažavanja.

Usmjerenošću na istraživanje odgojno-obrazovnoga procesa cilj je Učiteljskoga fakulteta postizanje i podizanje kvalitete i izvrsnosti u provođenju svih programa obrazovanja i usavršavanja odgojitelja, učitelja i ostalih obrazovatelja i sudionika u redovitom i u cjeloživotnom obrazovanju. Zadaća je Fakulteta razvijanje i razrada odgovarajućega sustava za praćenje kvalitete ukupne djelatnosti Fakulteta, zasnovanoga na kontinuiranom praćenju i vrednovanju nastavnoga procesa i odgojno-obrazovne djelatnosti te na provođenju istraživanja važnih za studente, nastavno osoblje i za širu društvenu zajednicu kojim bi se održao i unaprijedio položaj Fakulteta kao vodeće ustanove u istraživanju predškolskoga i školskoga obrazovanja. To bi afirmiralo društveni položaj odgojitelja, učitelja i nastavnika kao kompetentnoga i visoko motiviranoga nositelja obrazovanja kao temelja hrvatskoga društva. Učiteljski fakultet svojim programima, istraživanjima, profilom svojega nastavnoga osoblja želi postati međunarodno prepoznatljiv centar izvrsnosti u skladu s potrebama društva 21. stoljeća.

Temeljni su ciljevi strateškoga programa usmjereni na dalje razvijanje izvrsnosti u obrazovanju učitelja primarnoga obrazovanja, odgojitelja predškolske djece te studentima ostalih nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osiguravanje stjecanja profesionalne nastavničke kompetencije za izvođenje nastave onih predmeta koje studiraju u sklopu matičnoga preddiplomskoga ili diplomskoga studija. Učiteljski fakultet i dalje će pridonositi domeni visokoškolskoga obrazovanja i znanstveno-istraživačkoga i umjetničkoga rada u području društvenih i humanističkih znanosti u sustavu visokoga školstva u Hrvatskoj istraživanjem relevantnih pojava te strategijom povećanja razine kvalitete svih studija, kao i uvođenjem novih međunarodno priznatih programa, projekata i studija.

STATUTI

Ovdje možete pronaći temeljne dokumente poput Statuta Fakulteta.

STATUTI  

NASTAVA

Ovdje potražite dokumente vezane uz nastavu i akademsko djelovanje Fakulteta.

NASTAVA  

PRAVILNICI

Ovdje potražite pravilnike kojima se uređuju razne aktivnosti na Fakultetu.

PRAVILNICI  

KVALITETA

Ovdje se nalaze dokumenti bitni za upravljanje kvalitetom svih poslovnih procesa na Fakultetu.

KVALITETA  

ODLUKE

Ovdje možete pronaći dekanove odluke ili odluke koje je izglasalo Fakultetsko vijeće.

ODLUKE  

POSLOVANJE

Ovdje se nalaze dokumenti vezani uz poslovanje, financije i javnu nabavu Fakulteta.

POSLOVANJE