Natječaj za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021.

Natječaj za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021.

Dekan, prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi sljedeću ODLUKU o raspisu natječaja za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021.

I. Raspisuje se natječaj za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021:

II. Uvjeti upisa:
1. završen preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
2. završen trogodišnji preddiplomski sveučilišni odgojiteljski studij
3. prosjek ocjena iznad 3,00

III. a) Broj polaznika izvanrednog studija (Središnjica u Zagrebu) je 90 + 34.
b) Broj polaznika izvanrednog studija (Odsjek u Čakovcu) je 50. Studij u Čakovcu će se izvoditi ukoliko bude dovoljan broj zainteresiranih polaznika.

IV. Studij traje četiri semestra.

V. Participacija troškova studiranja za studij iznosi 9.200,00 kn po godini studija. Ukoliko pravilima Senata o participaciji redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu, kojima se određuje i maksimalna participacija izvanrednih studenata, bude za ak. god. 2020./2021. viša od participacije utvrđene u ovoj točci, Fakultet zadržava pravo naplate od studenta razlike iznosa participacije.

VI. Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

RAZREDBENI POSTUPAK
Pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 75 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:
a) Prosjek ocjena donosi najviše 60 bodova:
– prosjek ocjena < 3,00 donosi 0 bodova – prosjek ocjena >= 3,00 donosi bodove koji se računaju sukladno članku 55. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 8. srpnja 2008., a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali ak. god. 2008./2009. te bodove koji se računaju sukladno pravilima izračuna aritmetičke vrijednosti, a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali prije ak. god. 2008./2009.
b) Nagrada rektora dobivena tijekom studija donosi ukupno 10 bodova.
c) Nagrada dekana dobivena tijekom studija donosi ukupno 5 bodova.
Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova, formira se posebna rang lista. Rang lista pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Fakulteta nakon provedenoga razredbenog postupka. Eventualne žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Tajništvu Fakulteta u roku od dva dana od objave rang liste na e-mail

ISPRAVE KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU
1. Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti),
2. Rodni list,
3. Diplomu/svjedodžbu (potvrdu) o završnom preddiplomskom sveučilišnom studiju,
4. Dopunsku ispravu ili potvrdu o položenim ispitima,
5. Ovjereni nastavni plan i program završenog studija. Svaki predmet treba imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima (samo pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na drugom odgojiteljskom fakultetu)
6. Prijavnicu i Zapisnik o razredbenom postupku,
7. Strani državljani trebaju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini C 1 prema Europskom referentnom okviru za jezik,
8. Potvrdu o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639.

DOKUMENTI ZA UPIS
Za upis se obvezno prilažu:
1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak
2. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm), matični, prijavni i upisni list
3. Umjesto potvrde o prebivalištu – fotokopija osobne iskaznice
4. Potvrda o uplaćenim troškovima studija u iznosu od 9.200,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639
5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

Prijave se zaprimaju poštom do 25. rujna 2020. na adresu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb.

OVDJE MOŽETE PREUZETI – Prijavnica za razredbeni postupak za upis – IZVANREDNI diplomski sveučilišni studij – NOVO

Razredbeni postupak provodi do 30. rujna 2020., kada će biti objavljena privremena rang lista do 12,00 sati, a upisi odmah nakon završetka razredbenog postupka i žalbenog roka. konačna rang lista bit će objavljena nakon provedenog žalbenog roka koji završava 2. listopada 2020. u 12,00 sati.

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.

Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi, Savska cesta 77, na telefon 01/6327-309, ili na mrežnoj stranici Učiteljskog fakulteta.