Dekanova nagrada – pokretanje postupka

Dekanova nagrada – pokretanje postupka

KLASA: 061-06/20-02/01
URBROJ: 251-378-01/20/01
Zagreb, 8. rujna 2020.

Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17 – Uredba), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i čl. 25. Statuta Učiteljskog fakulteta, dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić donosi ODLUKU o pokretanju postupka za dodjelu Dekanove nagrade zaposlenicima i studentima Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za akademsku godinu 2019./2020.

I.

 1. Pokreće se postupak za dodjelu Dekanove nagrade za 2020. godinu zaposlenicima Učiteljskog fakulteta.
 2. Nagrada iz točke 1. ove odluke dodjeljuje se u povodu Dana Fakulteta 5. listopada 2020. kao posebno priznanje u pisanom obliku uz prigodan poklon.
 3. Dekanova nagrada dodjeljuje se:
  • nastavnicima u Zagrebu – dvije nagrade
  • nastavnicima u Odsjeku u Čakovcu – jedna nagrada
  • nastavnicima u Odsjeku u Petrinji – jedna nagrada
  • službenicima i namještenicima u Zagrebu – jedna nagrada
  • službenicima i namještenicima u Odsjeku u Čakovcu – jedna nagrada
  • službenicima i namještenicima u Odsjeku u Petrinji – jedna nagrada
 4. Dekanova nagrada iz točke 3. ove Odluke dodjeljuje se za:
  • ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka ili opterećenja i postizanje značajnih unapređenja i inovacija u nastavi, organizaciji nastave, odnosno u podizanju razine znanja i aktivnosti studenata,
  • kontinuirano ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka u prezentaciji Fakulteta prema društvenoj zajednici, podizanje ugleda Fakulteta i poboljšanju suradnje Fakulteta s tijelima vlasti, Sveučilišta, fakultetima i srodnim ustanovama u Hrvatskoj ili izvan nje,
  • ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka čime se postiže doprinos poboljšanju ustroja, poslovanja, odnosno rada Fakulteta i njezinih dijelova.
 5. Posebna Dekanova nagrada dodjeljuje se:
  • nastavnicima za izniman znanstveni doprinos – jedna nagrada
  • nastavnicima za izniman umjetnički doprinos – jedna nagrada
 6. Dekanova nagrada iz točke 5., alineja 1. i 2., ove Odluke dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:
  • autorstvo/suautorstvo domaćih knjiga od nacionalne važnosti,
  • autorstvo/suautorstvo inozemno izdanih knjiga od međunarodne važnosti,
  • znanstveni radovi u časopisima koji su zastupljeni u bazi CC, WoS, (SSCI, SCI-expanded i A&HCI) te Scopusu,
  • podatci iz relevantnih baza za pojedina područja (WoS, CC, Scopus, Google Scholar): citiranost autora i/ili impact factor časopisa u kojima autori objavljuju svoje radove,
  • broj znanstvenih radova u A1 nacionalnim i međunarodnim časopisima,
  • predstavljena umjetnička djela na manifestacijama od međunarodne i nacionalne važnosti.
 7. Dobitnici Dekanove nagrade moraju ispunjavati i dodatne kriterije:
  • ističu se u nastojanjima da se poboljša dobrobit Fakulteta,
  • imaju ugled uzorna zaposlenika i stručnjaka.
 8. Dobitnici Dekanove nagrade za ak. god. 2019./2020. ne mogu konkurirati za dobivanje iste nagrade u naredne dvije godine.
 9. II.

 10. Pokreće se postupak za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku 2019./2020. godinu studentima Učiteljskog fakulteta.
 11. Dekanova nagrada dodjeljuje se:
  • najuspješnijim studentima na 1., 2., 3., 4. i 5. godini integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij,
  • najuspješnijim studentima na 1., 2., 3., 4. i 5. godini integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij smjer Engleski ili Njemački
  • 1., 2. i 3. godini redovitog i izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te na
  • 1. i 2. godini redovitog i izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
 12. Uvjet: položeni svi ispiti u ak. godini 2019./2020. i najviši ostvareni težinski prosjek ocjena na godini u skladu s podacima iz ISVU sustava.
 13. Broj nagrada iz točke 10. ove Odluke odredit će dekan posebnom odlukom u skladu s podatcima iz ISVU-a.
 14. Posebna Dekanova nagrada dodjeljuje se studentima za izniman:
  • znanstveni doprinos;
  • umjetnički doprinos;
  • sportski doprinos.

  Posebna dekanova nagrada može se dodijeliti studentima za izniman doprinos na temelju prijedloga nastavnika upućenih dekanu.

 15. Dekanova nagrada studentima dodjeljuje se kao priznanje u pisanom obliku uz prigodan poklon.

Prijedlozi zaposlenika za Dekanovu nagradu i prijedlozi nastavnika za dodjelu posebne dekanove nagrade studentima dostavljaju se do 18. rujna 2020. do 12,00 sati uz pisano obrazloženje na Urudžbeni zapisnik u zatvorenoj kuverti (uz naznaku: „Za Dekanovu nagradu za 2020. godinu“). Naknadno prispjele prijave neće se uvažavati.

Za eventualno potrebna pojašnjenja u vezi s ovom Odlukom nadležni su doc. dr. sc. Višnja Rajić, prodekanica za nastavu i studente i Ana Vištica Tomić, voditeljica Službe za studentske poslove.