Natječaj za nastavno zvanje i radno mjesto predavač

Natječaj za nastavno zvanje i radno mjesto predavač

SVEUČILIŠTE U Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, znanstvenoj grani: anglistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za obrazovanje učitelja engleskoga jezika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Uvjeti

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba).

I. Prijave moraju sadržavati:

  1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
  2. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
  3. presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju;
  4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  5. prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
  6. popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti;
  7. presliku odluke i potvrde o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani;
  8. dokaz o državljanstvu;
  9. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (B2 ili C1).

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, u Wordu, osim separata radova). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na gornju adresu, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima te popratnih, ovim natječajem traženih priloga, neće se razmatrati.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

Natječaj PDF možete preuzeti ovdje – Natječaj za predavača engleski