Natječaj (produženo do 30. rujna 2021.) za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju u akademskoj godini 2020./2021.

Natječaj (produženo do 30. rujna 2021.) za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju u akademskoj godini 2020./2021.

ROK PRIJAVE PRODUŽUJE SE DO 30. RUJNA 2021.

SVEUČILIŠTE U Zagrebu
Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju u akademskoj godini 2020./2021. za stjecanje akademskog naziva: SVEUČILIŠNI/A SPECIJALIST/ICA ZA OBRAZOVANJE O HRVATSKOM KAO INOM JEZIKU

  1. Uvjeti upisa na studij:
   Poslijediplomski specijalistički studij Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju može upisati:

   • osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij iz područja primarnog obrazovanja
   • osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
   • osoba koja je završila sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja iz drugih područja znanosti (uz polaganje razlikovnih ispita)
   • osoba koja je završila diplomski studij na nastavničkom fakultetu prema ranijim programima koji je izjednačen s akademskim zvanjima stečenim prema novom studijskom programu
   • osoba koja je u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ima odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika
   • osoba koja u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te prema važećim pravilnicima može predavati u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

Pristupnici koji nisu završili diplomske studije iz polja obrazovnih znanosti mogu se upisati na poslijediplomski specijalistički studij uz uvjet prethodnoga polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis na specijalistički studij usporedit će studijske programe pristupnika i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita za svakoga pristupnika pojedinačno.

Pristupnici koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnom poslijediplomskom studiju povjerenstvo za upis na specijalistički studij može priznati dio obveza na ovom studiju.

Dodatni uvjeti za upis na specijalistički studij su:

   • osobe koje su diplomu stekle na stranim sveučilištima te strani državljani moraju hrvatskim jezikom vladati na razini C1 Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike ili imati položen ispit Državne mature iz hrvatskog jezika. Potvrda se o tome prilaže se prilikom prijave na studij.
   • Minimalan prosjek ocjena ostvaren na diplomskom studiju 3,6 ili dvije preporuke
   • Poznavanje engleskog ili nekog drugog svjetskog jezika na razini B2 (dokazuje se potvrdom škole stranih jezika ili položenim stranim jezikom/jezikom struke na završenom studijskom programu)
   • Motivacija za studij (motivacijsko pismo prilaže se prijavi za upis na studij).
  1. Trajanje studija: Studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra (120 ECTS bodova)
  2. Jezik studija: Studij se izvodi na hrvatskom jeziku.
  3. Upisna kvota: minimum 20 polaznika (natječaj se prolongira do popunjavanja kvote).
  4. Školarina: trošak studija je 6.250,00 kuna po semestru (25.000,00 kuna za čitav studij). Školarinu prve godine studija moguće je platiti u četiri obroka pri čemu su prvi obrok (3.125,00 kn) studenti obavezni platiti prilikom upisa u studij.
  5. Potrebna dokumentacija za prijavu

Uz prijavu (obrazac možete preuzeti ovdje – Prijavnica za studij) pristupnici su dužni priložiti:

  • Diplomu – original ili ovjerena kopija
  • Prijepis ocjena
  • Domovnicu – fotokopija ili elektronički zapis sa stranice e-građani
  • Izvadak iz matice rođenih – fotokopija ili elektronički zapis sa stranice e-građani
  • Kratak životopis (narativni ili u Europass obliku)
  • Motivacijsko pismo u kojem objašnjavate svoje razloge za prijavljivanje na ovaj studij i svoja očekivanja od studija

Prijavnica s prilozima zaprima se do 31. ožujka 2021. 30. rujna 2021. Dokumentaciju dostavite na adresu: Učiteljski fakultet u Zagrebu, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb s naznakom „Za specijalistički studij Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju

Opis studija i program dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta (https://bit.ly/3rG6epW) Dodatne obavijesti o studiju i uvjetima upisa možete dobiti upitom na e-mail adresu: specijalisticki[at]ufzg.hr ili predstojnica.hrvatski[at]ufzg.hr te na broj telefona: 040 370-001

Tekst Natječaja u PDF obliku možete preuzeti ovdje – Natječaj za upis polaznika na poslijediplomski studij Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku