Natječaj za davanje u zakup prostora za postavljanje montažnog objekta namijenjenog maloprodaji ili ugostiteljskoj djelatnosti

Natječaj za davanje u zakup prostora za postavljanje montažnog objekta namijenjenog maloprodaji ili ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („NN“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/131, 01/14, 60/15; 131/17), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, broj: 01-723/1-2005 i čl. 25. Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi

 

 

 

 O D L U K U

 

 I

                                                

Odluka klasa: 406-09/21-01/04 ur.broj: 251-378-01-21-01 od 24. veljače 2021. mijenja se na način da se dopunjuje dio teksta u koje se opisuje predmetr zakupa na način da se u isti tekst dodaje riječ “uređene” te kompletan tekst koji će se objaviti sada glasi:

 

 

Odlučeno je da se raspisuje javni natječaj za davanje u zakup prostora za postavljanje montažnog objekta namijenjenog maloprodaji ili ugostiteljskoj djelatnosti na zemljištu Fakulteta u Zagrebu na adresi Savska cesta 77 koji će se objaviti u Večernjem listu, Narodnim Novinama i na web-u Fakulteta prema slijedećim parametrima:

 

Zakup se daje na rok od 5 (pet) godina.

 

Lokacija za postavljanje montažnog objekta:

U Zagrebu, Savska cesta 77, s pogledom na Savsku cestu prema tramvajskoj stanici,  uređene površine 9 m2 (devet metara kvadratnih).

 

Ponude će trebati sadržavati slijedeće podatke:

 

  • informacije o ponuditelju: tvrtku, adresu sjedišta i OIB tvrtke, dokaz o registraciji tvrtke za obavljanje djelatnosti (Izvadak iz registra Trgovačkog suda), potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja, potvrdu da pravna osoba/ponuditelj nema neplaćenih poreznih obveza ili obveza u smislu doprinosa za socijalno ili mirovinsko osiguranje, Referentnu listu, potvrdu o bonitetu.
  • informaciju o ponudi sa obvezujućom izjavom.
  • ponuđenu cijenu zakupa: mjesečno, sa posebno izraženim PDV-om.
  • Certifikate o ispravnosti i kvaliteti proizvoda koji će biti u ponudi.
  • Visinu osiguranog iznosa i osiguravajuću kuću koja će osigurati objekt od mogućnosti štetnog događaja ili odgovornosti prema trećim osobama.

 

Dovoz i postavljanje montažnog objekta, priključenje na el. mrežu i vodu te provlačenje vodova, održavanje i servis obveza je i ide u trošak ponuditelja kao i troškovi police osiguranja te posebice njihove demontaže, uklanjanja i dovođenje prostora u prvobitno stanje po raskidu ili isteku ugovora.

 

S odabranim ponuditeljem će se po prihvatu ponude sklopiti Ugovor na 5 (pet) godina kojim će se regulirati međusobni odnosi. Ugovor koji će se zaključiti sa odabranim ponuditeljem bit će sačinjen u vidu solemnizirane ovjerene javne isprave sa ovršnom klauzulom radi naplate potraživanja. Odabrani ponuditelj bit će dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa ugovora uplatiti na račun Fakulteta iznos dvostruke ukupne mjesečne zakupnine koji će Fakultet zadržati u smislu pologa radi naplate potraživanja ili štete. Odabrani ponuditelj će najkasnije prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti Fakultetu jamstvo radi naplate potraživanja u vidu bianko zadužnice na iznos od 50 000,00 n (pedeset tisuća).

 

NAJPOVOLJNIJA PONUDA: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

MINIMALNA OČEKIVANA CIJENA: Ponude sa ponuđenim iznosom mjesečnog zakupa nižeg od 3.500,00 kn (tri tisuće petsto) koji iznos ne uključuje PDV te je minimalna prihvatljiva očekivana ponuda 4.375,00 (četiri tisuće tristo sedamdeset pet) neće se razmatrati. Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednog od ponuditelja koji dostave ponude.

 

NAČIN OBJAVE: ovaj Natječaj objaviti će se u Narodnim novinama i Večernjem listu – zagrebačko izdanje u skraćenom obliku sa kompletnim tekstom i uvjetima te kontaktima na web-u Fakulteta. Natječaj će biti otvoren minimalno 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Svaki ponuditelj smije dostaviti samo 1 (jednu) ponudu u protivnom će se sve dostavljene ponude istog ponuditelja smatrati nevažećima.

 

DOSTAVA PONUDA NA NATJEČAJ: Zainteresirane osobe podnose ponude na natječaj u pisanom obliku, poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu, u zatvorenoj omotnici sa naznakom “NE OTVARAJ-PONUDA ZA ZAKUP”, na adresu zakupodavca: Učiteljski fakultet; 10 000 Zagreb, Savska cesta 77.  do zaključno 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Valjanima će se smatrati ponude dostavljene na poštu do zaključno kraja radnog dana od dana objave u Narodni novinama. Neće biti javnog otvaranja ponuda. Učiteljski fakultet zadržava pravo ne zaključiti ugovor niti sa jednim od ponuditelja ukoliko niti jedna od ponuda ne zadovolji uvjete Natječaja te posebice u slučajevima kako slijedi: „više sile“ – pod kojim pojmom se smatraju: pogoršanje epidemioloških uvjeta, prirodne katastrofe u smislu potresa ili u slučaju odluke višeg nadležnog tijela u smislu poništenja natječaja.

 

 

II

Predmetna izmjena napravljena je s namjerom da se izbjegne ograničavanje tržišne utakmice navođenjem površine koja se daje u zakup a koja bi mogla biti drugačija od trenutnih standarda na tržištu za objekte slične namjene.

 

Uputa o zaštiti prava:

Protiv Odluke možete uložiti prigovor dekanu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

 

 

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić