JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

Na temelju članka 7. i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, pozivamo Vas na iskazivanje interesa za pružanje usluge tehničke pripreme kvalitativnih i kvantitativnih podataka u istraživanju Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (MORENEC)“.

OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 1000 Zagreb
OIB: 72226488129
Telefon: 01 6327 300, fax: 01 6177 860
Internetska adresa: www.ufzg.unizg.hr

UVJETI

  • završena srednja škola
  • iskustvo u pripremi podataka za statističke obrade
  • poznavanje rada u programu Excel

OPIS POSLA

Transkripti i unos podataka prikupljenih tijekom istraživanja primjenom sljedećih mjernih instrumenata:

  1. Upitnik za procjenu etioloških i fenomenoloških aspekata rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi (verzija za roditelje i verzija za odgojitelje)
  2. Achenbach-ova (2000) Ček lista ponašanja djece (CBCL, verzija za predškolsku dob)
  3. Upitnik za procjenu kvalitete pedagoške prakse u odnosu na djecu izloženu riziku socijalne isključenosti
  4. Strukturirani intervjui za odgajatelje
  5. Strukturirani intervjui za stručne suradnike
  6. Strukturirani intervjui za djecu
  7. Vinjete za odgojitelje i stručne suradnike.

Očekivani opseg posla je okvirno 16.000 upitnika i 250 transkripata intervjua.

NAKNADA ZA OBAVLJENU USLUGU

Sukladno specifikaciji troškovnika projekta za uslugu je predviđena naknada od 3,00 kn po upitniku i 38,00 kn po transkriptu.

ROK IZVRŠENJA USLUGE

Sukladno dinamici provedbe projekta, od 2021.-2023. godine.

ROK I NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA

Interes se iskazuje elektronskim putem, na elektroničku adresu morenec@ufzg.hr
uz prilaganje životopisa kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta ovog poziva.
Rok za iskazivanje interesa je 15. srpanj 2021. godine. Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Voditeljica projekta:
prof. dr. sc. Dejana Bouillet