NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA

NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Savska cesta 77;

10 000 Zagreb

OIB: 72226488129

 

raspisuje javni natječaj za davanje u zakup prostora za postavljanje 1 (jednog) reklamnog panoa u predvorju Fakulteta u Zagrebu, na rok od 5 (pet) godina.

 

Lokacije za postavljanje aparata:

 

U Zagrebu, Savska cesta 77, – u prizemlju tj. u predvorju kod glavnog ulaza, desno od lifta

 

      – točno mjesto za postavljanje odrediti će se u dogovoru s odabranim ponuditeljem

 

 

Ponude će trebati sadržavati slijedeće podatke:

 

–           informacije o ponuditelju: tvrtku, adresu sjedišta i OIB tvrtke, dokaz o registraciji tvrtke za obavljanje djelatnosti (Izvadak iz  registra Trgovačkog suda), potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja, potvrdu da pravna osoba/ponuditelj nema neplaćenih poreznih obveza ili obveza u smislu doprinosa za socijalno ili mirovinsko osiguranje, Referentnu listu, potvrdu o bonitetu.

–           informaciju o uređaju koji će se postaviti i sigurnosnim značajkama sustava

–           ponuđenu cijenu zakupa: mjesečno po aparatu, sa posebno izraženim PDV-om.

–           informaciju o sadržaju uz izjavu odgovorne osobe ponuditelja te ugovornu obvezu kojima će se osigurati da sadržaji koji će se reklamirati i prikazivati ne budu neprimjerenog karaktera što posebice od prikazivanja ima isključiti reklamiranje i/ili prikazivanje: alkoholnih pića; duhanskih i ekvivalentnih proizvoda, uvredljivih i diskriminirajućih sadržaja, sadržaja religijskog karaktera, omalovažavajućih sadržaja, posebice se zabranjuje reklamiranje i postavljanje sadržaja koji su u naravi konkurentski onima koje nudi Učiteljski fakultet u Zagrebu

–           Visinu osiguranog iznosa i osiguravajuću kuću koja će osigurati aparate od mogućnosti štetnog događaja ili odgovornosti prema trećim osobama

–          sa odabranim ponuditeljem zaključiti će s ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze te sva pitanja koja nisu definirana ovim natječajem

–          minimalna očekivana cijena je 500,00 kn (petsto) mjesečno

–         Učiteljski fakultet zadržava pravo ne zaključiti ugovor niti sa jednim od ponuditelja u slučaju da ponude ne zadovoljavaju uvjete ovog Natječaja te kao diskrecijsko pravo

 

 

Postavljanje reklamnog panoa, priključenje na el. mrežu te provlačenje vodova, održavanje i servis obveza je i ide u trošak ponuditelja kao i troškovi police osiguranja uređaja te posebice demontaže, uklanjanja i dovođenje prostora u prvobitno stanje po raskidu ugovora.

 

S odabranim ponuditeljem će se po prihvatu ponude sklopiti Ugovor na 5 (pet) godina kojim će se regulirati međusobni odnosi. Ugovor koji će se zaključiti sa odabranim ponuditeljem bit će sačinjen u vidu solemnizirane ovjerene javne isprave sa ovršnom klauzulom radi naplate potraživanja. Odabrani ponuditelj bit će dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa ugovora uplatiti na račun Fakulteta iznos tri mjesečne zakupnine koji će Fakultet zadržati u smislu pologa radi naplate potraživanja ili štete. Odabrani ponuditelj će najkasnije prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti Fakultetu jamstvo radi naplate potraživanja u vidu bianko zadužnice na iznos od 5.000,00 kn (pet tisuća).

 

NAJPOVOLJNIJA PONUDA: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Svaki ponuditelj smije dostaviti samo 1 (jednu) ponudu u protivnom će se sve dostavljene ponude istog ponuditelja smatrati nevažećima.

 

DOSTAVA PONUDA NA NATJEČAJ: Zainteresirane osobe podnose ponude na natječaj u pisanom obliku, poštom preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u pisarnicu, u zatvorenoj omotnici sa naznakom “NE OTVARAJ-PONUDA ZA ZAKUP”, na adresu zakupodavca: Učiteljski fakultet; 10 000 Zagreb, Savska cesta 77.  do zaključno 25. veljače 2022. do 12:00 sati. Valjanima će se smatrati ponude dostavljene na poštu do zaključno 25. veljače 2022. u 12:00 sati. Neće biti javnog otvaranja ponuda.

 

Tekst natječaja za zakup prostora za postavljanje panoa

 

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić