NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA ZA POSTAVLJANJE APARATA ZA SLATKIŠE, GRICKALICE, SENDVIČE  I SLADOLED

NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA ZA POSTAVLJANJE APARATA ZA SLATKIŠE, GRICKALICE, SENDVIČE I SLADOLED

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Savska cesta 77;

10 000 Zagreb

OIB: 72226488129

raspisuje javni natječaj za davanje u zakup prostora za postavljanje aparata za slatkiše, grickalice i sladoled u prostorijama Fakulteta u Zagrebu,  Odsjeku u Petrinji i Odsjeku u Čakovcu

Zakup se daje na rok od 5 (pet) godina.

 

Lokacije za postavljanje aparata:

  1. U Zagrebu, Savska cesta 77,

– 1 aparat za slatkiše i grickalice

–  1 aparat za sladoled

– 1 aparat za pakirane sendviče

– točna mjesta za postavljanje aparata odrediti će se u dogovoru s odabranim ponuditeljem

 

  1. U Odsjeku u Petrinji, Trg Matice hrvatske 12, Petrinja – na predmetnoj lokaciji moguće je postavljanje aparata u vanjskom prostoru ispred zgrade Fakulteta, uz kontejnere koji se koriste kao privremeni poslovni prostori

– 1 aparat za slatkiše i grickalice

– 1 aparat za sladoled

– točno mjesto za postavljanje aparata odrediti će se u dogovoru s odabranim ponuditeljem

 

  1. U Odsjeku u Čakovcu, Ulica dr. Ante Starčevića 55,

– 1 aparat za slatkiše i grickalice

– 1 aparat za sladoled

 

Ponude će trebati sadržavati slijedeće podatke:

–          informacije o ponuditelju: tvrtku, adresu sjedišta i OIB tvrtke, dokaz o registraciji tvrtke za obavljanje djelatnosti (Izvadak iz  registra Trgovačkog suda), potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja, potvrdu da pravna osoba/ponuditelj nema neplaćenih poreznih obveza ili obveza u smislu doprinosa za socijalno ili mirovinsko osiguranje, Referentnu listu, potvrdu o bonitetu.

–          informacije o aparatima koji će se postaviti i proizvodima koji se nude –tip uređaja, potrošnja  el. Energije i vode, proizvođač pripravaka za napitke.

–          ponuđenu cijenu zakupa: mjesečno po aparatu, sa posebno izraženim PDV-om.

–          Certifikate o ispravnosti i kvaliteti proizvoda.

–          Visinu osiguranog iznosa i osiguravajuću kuću koja će osigurati aparate od mogućnosti štetnog događaja ili odgovornosti prema trećim osobama.

–          Izjavu ponuditelja o obvezi da se aparati svakodnevno obilaze, dopunjuju svježim i zdravstveno ispravnim proizvodima i čiste.

–          Izjavu o brzom odzivu u slučaju kvara ili zastoja i redovitom servisiranju.

 

Postavljanje aparata, priključenje na el. mrežu i vodu te provlačenje vodova, održavanje i servis obveza je i ide u trošak ponuditelja kao i troškovi police osiguranja aparata te posebice njihove demontaže, uklanjanja i dovođenje prostora u prvobitno stanje po raskidu ugovora.

S odabranim ponuditeljem će se po prihvatu ponude sklopiti Ugovor na 5 (pet) godina kojim će se regulirati međusobni odnosi. Ugovor koji će se zaključiti sa odabranim ponuditeljem bit će sačinjen u vidu solemnizirane ovjerene javne isprave sa ovršnom klauzulom radi naplate potraživanja. Odabrani ponuditelj bit će dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa ugovora uplatiti na račun Fakulteta iznos jedne mjesečne zakupnine koji će Fakultet zadržati u smislu pologa radi naplate potraživanja ili štete. Odabrani ponuditelj će najkasnije prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti Fakultetu jamstvo radi naplate potraživanja u vidu bianko zadužnice na iznos od 50.000,00 kn (pedeset tisuća).

POSEBNA NAPOMENA: U slučaju da zakupodavac pokrene obnovu zgrade zakupodavca u Zagrebu na adresi Savska cesta 77 te bude prisiljen iseliti iz iste zgrade ugovor sa odabranim zakupnikom za postavljanje aparata u Zagrebu staviti će se u stanje mirovanja do ponovnog useljenja što će ugovorne strane regulirati dodatkom ugovora.

NAJPOVOLJNIJA PONUDA: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Svaki ponuditelj smije dostaviti samo 1 (jednu) ponudu za jedan ili više aparata u protivnom će se sve dostavljene ponude istog ponuditelja smatrati nevažećima.

DOSTAVA PONUDA NA NATJEČAJ: Zainteresirane osobe podnose ponude na natječaj u pisanom obliku, poštom preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u pisarnicu, u zatvorenoj omotnici sa naznakom “NE OTVARAJ-PONUDA ZA ZAKUP”, na adresu zakupodavca: Učiteljski fakultet; 10 000 Zagreb, Savska cesta 77.  do zaključno 16. svibnja 2022. do 12:00 sati. Valjanima će se smatrati ponude dostavljene na poštu do zaključno 16. svibnja 2022. u 12:00 sati. Neće biti javnog otvaranja ponuda. Fakultet zadržava pravo ne zaključiti ugovor niti sa jednim od ponuditelja.

 

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić