Natječaj za radno mjesto čistač(ice) – odsjek u Čakovcu

Natječaj za radno mjesto čistač(ice) – odsjek u Čakovcu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb,
RASPISUJE NATJEČAJ

 1. Temeljem dobivene Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/22-03/247, Urbroj: 380-012/246-22-2 od 8. lipnja 2022., raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za:
  • radno mjesto IV. vrste, interni naziv: čistačica, koeficijent složenosti poslova 0,601, jedan izvršitelj (m/ž) te sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku Učiteljskog fakulteta u Čakovcu.

Uvjeti:

 1. niža stručna sprema
 2. jedna (1) godina radnog staža
 3. probni rad jedan (1) mjesec

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice i osobne iskaznice,
 3. dokaz o radnom iskustvu i radnom stažu – presliku radne knjižice odnosno presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazama podataka Zavoda u vrijeme podnošenja prijave na natječaj,
 4. presliku svjedodžbe,
 5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne starije od 6 mjeseci.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Za pristupnike prijavljene na natječaj, radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta može se provesti razgovor (intervju). U slučaju provedbe navedenih provjera razgovorom (intervjuom) kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, potvrda i sl.).

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, a podnosi se isključivo poštom. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od zadnje objave natječaja u medijima, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom: “Za javni natječaj – Kadrovska služba“.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.ufzg.unizg.hr/uciteljski-fakultet-sveucilista-u-zagrebu/natjecaji/

Tekst Natječaja (PDF) možete preuzeti ovdje – Natječaj za radno mjesto čistačica Čakovec 24. 6. 2022.