Natječaj – 4 radna mjesta i 3 naslovna zvanja

Natječaj – 4 radna mjesta i 3 naslovna zvanja

KLASA: 112-01/22-01/16
URBROJ: 251-378-04-22-2
Zagreb, 27. rujna 2022.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb,
RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u:

 1. nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – viši predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje: kineziologija (predmet: Kineziološka kultura) – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje 8.05 obrazovne znanosti (pedagogija, glazbena umjetnost) i 6.06 znanost o umjetnosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri umjetničkog područja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor – prvi izbor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, grana: kroatistika – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, znanstvena grana: kroatistika, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba).

 1. Prijave za radna mjesta 1.-6. moraju sadržavati:
  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
  • presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju;
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti;
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani;
  • dokaz o državljanstvu;
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (B2 ili C1).
  • potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada (samo za radna mjesta 1. i 5.).

  Prijave za radno mjesto pod brojem 7. (asistent) moraju sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
  • presliku diplome o završenom preddiplomskom i diplomskom studiju kroatistike / hrvatskoga jezika i književnosti;
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • prijepis ocjena i dokaz o prosjeku ocjena koji osigurava upis na doktorski studij;
  • potvrdu o upisanom doktorskom studiju (ukoliko je pristupnik već upisan na doktorski studij)
  • dokaze o priznanjima, stipendijama i nagradama za izvrsnost u studiranju (ukoliko postoji);
  • dokaze o dosadašnjem sudjelovanju u znanstvenoistraživačkom radu, uključujući popis objavljenih radova i izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima (ukoliko postoji);
  • motivacijsko pismo s posebnim naglaskom na područje znanstvenoga interesa kandidata;
  • dokaz o državljanstvu;
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (razina C1).
  • Napomena: Za radno mjesto pod brojem 7. (asistent) prednost će se dati kandidatima sa znanstvenim interesom iz područja književnosti i medijske kulture.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, u Wordu, osim separata radova). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na gornju adresu, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima te popratnih, ovim natječajem traženih priloga, neće se razmatrati. Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja. Obavještavaju se pristupnici da se ugovor o radu potpisuje za rad na sve tri lokacije Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Zagreb, Čakovec i Petrinja, te da u slučaju zaposlenja mogu biti obvezani da rade na bilo kojoj od lokacija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili na više njih.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

Tekst Natječaja (PDF) možete preuzeti ovdje – Natječaj – 4 radna mjesta i 3 naslovna – 28. 9. 2022