Objava natječaja – radno mjesto stručnog suradnika

Objava natječaja – radno mjesto stručnog suradnika

KLASA: 112-01/23-03/09

URBROJ: 251-378-05-23-1

Zagreb, 15. svibnja 2023.

    

„SVEUČILIŠTE U Zagrebu

Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb,

RASPISUJE NATJEČAJ

1.) Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za:

 

  • radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik u Službi za računovodstvo i financijske poslove, te sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme do povratka na posao zaposlenice s bolovanja ili rodiljnog ili roditeljskog dopusta, u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti:

  1. završen diplomski studij – magistar struke, prijašnji VSS, ekonomskog smjera
  2. jedna (1) godina radnog iskustva u struci
  3. poznavanje rada na računalu i računovodstvenim programa
  4. probni rad šest (6) mjeseci

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

  1. životopis,
  2. presliku domovnice i osobne iskaznice,
  3. dokaz o radnom iskustvu i radnom stažu – presliku radne knjižice odnosno presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazama podataka Zavoda u vrijeme podnošenja prijave na natječaj,
  4. presliku diplome,
  5. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne starije od 6 mjeseci.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Za pristupnike prijavljene na natječaj, radi provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta može se provesti razgovor (intervju) i/ili testiranje – pisana provjera znanja. U slučaju provedbe navedenih provjera razgovorom (intervjuom) i/ili testiranjem – pisanom provjerom znanja kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, potvrda i sl.).

 

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

 

Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, a podnosi se isključivo poštom. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od zadnje objave natječaja u medijima, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom: “Za javni natječaj – Kadrovska služba“.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

 

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

 

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: . Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

 

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.ufzg.unizg.hr/uciteljski-fakultet-sveucilista-u-zagrebu/natjecaji/

 

Oglas Natječaja u PDF-u možete preuzeti ovdje – radno mjesto stručnog suradnika.