Pročelnik odsjeka: prof. dr. sc. Tomislav Krznar
Zamjenica pročelnika: prof. dr. art. Antonija Balić

Povijest Odsjeka za rani i predškolski odgoj započinje 1968. godine kao Studij za odgojitelje u predškolskom odgoju. Cilj mu je bio obrazovati kadrove koji će raditi s djecom predškolske dobi. Studij se u to vrijeme izvodio u trajanju od dvije godine. Odlukom Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine studij postaje trogodišnji i u takvu se obliku izvodio do 2011. godine. Nakon toga studij prerasta u Preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja u trajanju od tri godine. Taj studij se izvodi kao redovni i izvanredni studij. Godinu dana poslije započinje (2012. godine) izvanredni Diplomski sveučilišni studij ranog predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od dvije godine. Godine 2015. na Fakultetu se počinje izvoditi i redovni Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja.

Dodiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja studentima omogućuje pokretljivost u cjeloživotnome obrazovanju, a struktura i sadržaj studija u većoj su mjeri usmjereni na nove pedagoške paradigme ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovni proces više se ne sagledava kao transmisijski proces u kojem se planirani sadržaji obrazovanja prenose djeci poučavanjem, već se na djecu gleda kao na proaktivna stvaralačka bića koja sama i u suradnji s drugom djecom i odgojiteljem „zarađuju“ svoje znanje, provjeravaju ga, revidiraju i dograđuju. Događa se, dakle, zaokret od transmisijskoga k transakcijskomu modelu odgojno-obrazovnog procesa u kojem se težište stavlja na učenje kako, a ne samo što učiti, pri čemu je proces nastajanja jednako bitan kao i njegov rezultat. Uvođenjem Diplomskoga sveučilišnoga studija ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja na Učiteljskome fakultetu studentima se omogućio nastavak školovanja u uskom specijaliziranom području ranoga i predškolskog odgoja, što znatno olakšava i nastavak školovanja na specijalističkim i znanstvenim doktorskim studijima u različitim pedagoškim poljima i granama.
Odsjek za predškolski odgoj sastavnica je Učiteljskoga fakulteta s ukupno 50 sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Odsjek djeluje na sve tri lokacije – Zagrebu, Čakovcu i Petrinji.