Jurčec, Lana

U Zagrebu je završila osnovnu školu i IV. gimnaziju. Diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine obranivši rad pod mentorstvom prof. dr. sc. Dubravke Miljković Zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave kao faktor procjene učinkovitosti nastavnika. Godine 2014. na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu doktorirala je pod mentorstvom prof. dr. sc. Majde Rijavec radom Radne orijentacije i dobrobit učitelja: posredujuća uloga temeljnih psiholoških potreba i smisla života. U znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstvenog polja psihologije, izabrana je 2018. godine. Znanstvena grana njezinog rada je školska psihologija i psihologija obrazovanja. Prije dolaska na Učiteljski fakultet radila je kao profesorica psihologije u IX. gimnaziji u Zagrebu. Od 2008. godine zaposlena je kao asistentica, od 2014. kao poslijedoktorandica, a od 2018. kao docentica na Katedri psihologije Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Predaje na kolegijima Psihologija učenja i poučavanja, Motivacija i socijalni odnosi u razredu, Pozitivna psihologija, Psihologija volontiranja u Središnjici u Zagrebu i na Odsjeku u Petrinji. Njezin znanstveni interes je u području psihologije obrazovanja i pozitivne psihologije s posebnom usmjerenošću na područje motivacije, školskog/akademskog uspjeha i psihološke dobrobiti dionika obrazovanja. Objavila je sedam znanstvenih radova na hrvatskom jeziku, a osamnaest znanstvenih radova i jedno poglavlje u knjizi na engleskom jeziku. Aktivno je sudjelovala na sedamnaest međunarodnih znanstvenih konferencija. Od 2015. godine sudjeluje na projektima potpore Sveučilišta u Zagrebu na temu zanesenosti, motivacije i psihološke dobrobiti. Održava stručna usavršavanja za nastavnike srednjih škola iz komunikacijskih vještina, a od 2006. godine je vanjska stručna suradnica Centra za mlade, djecu i obitelj „Modus“ kao suautorica i realizatorica psihoedukativnog programa za srednjoškolce iz područja vršnjačke medijacije i prevencije nasilja. Objavila je tri stručna rada i aktivno sudjelovala u četiri domaća stručna skupa. Suautorica je istraživanja o vrijednostima volontiranja u obrazovanju u okviru projekta „Školski volonteri – osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja.