Rajić, Višnja

Rajić, Višnja

Prodekanica za nastavu i studente / izv. prof. dr. sc.

Završila je jezičnu gimnaziju Matije Mesića u Slavonskom Brodu, a potom na Učiteljskoj akademiji studij razredne nastave s pojačanim predmetom Engleski jezik, poslijediplomski specijalistički studij Suvremena osnovna škola i doktorski studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje, pri Učiteljskom fakultetu (disertacija: Elementi unutarnje reforme primarnog obrazovanja implementacijom didaktičko-pedagoških vidova reformskih pedagogija), Prve četiri godine radila je kao učiteljica razredne nastave i učiteljica engleskog jezika u OŠ Lauder Lea Deutsch u Zagrebu, a 2006. se zapošljava na Učiteljskom fakultetu – najprije kao (viša) asistentica, a onda docentica. U znanstvenom radu bavi se reformskim i progresivnim pedagogijama, razvojem školskog i pedagoškog pluralizma, te je od 2016. certificirani Montessori pedagog. Znanstveni interes pokazuje i za područje dokimologije, demokratskog odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih. Predaje kolegije: Teorije nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum, Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju, Cjeloživotno obrazovanje, Montessori pedagogija, Alternativne škole, Obrazovanje za demokratsko građanstvo. Autorica je 12 radova na engleskom jeziku, te jednog rada na portugalskom jeziku. Sudjelovala je kao članica organizacijskog odbora na 10-ak međunarodnih konferencija, a izlagala na 20-ak konferencija u zemlji i inozemstvu. Trenerica je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za edukacije u području obrazovanja odraslih. Koordinatorica je za CEEP US mrežu PA CE – Pedagogy and Andragogy in Central Europe; članica upravnog vijeća međunarodne udruge Change to learn – Learn to change (Strasbourg). Stručnjakinja je Vijeća Europe iz područja prevencije nasilja, obrazovanja za demokratsko građanstvo te ocjenjivanje transferzalnih znanja, vještina i stavova za demokraciju. Trenerica trenera Pestalozzi programa Vijeća Europe. Od 2018. glavna je urednica časopisa Andragoški glasnik. Od 2015. do 2019. predsjednica je Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, a od 2018. prodekanica za nastavu i studente. Dobitnica je Dekanove nagrade (2015) za kontinuirano ulaganje napora izvan redovitih poslovnih obveza u prezentaciji Fakulteta prema društvenoj zajednici, podizanje ugleda Fakulteta i unapređenje suradnje između Fakulteta i tijela javne vlasti, Sveučilišta te srodnih ustanova u Hrvatskoj i izvan nje.