Zergollern-Miletić, Lovorka

– Završila Klasičnu gimnaziju u Zagrebu

– Diplomirala engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

–  Predavala engleski i francuski u školi za strane jezike

– Sedam godina radila u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu  na jezikoslovnim projektima

– Obranila magistarski rad pod naslovom Crni humor u romanima Kurta Vonneguta i Josepha Hellera

–  Sedamnaest godina radila kao lektor, potom kao viši lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta

– 1996. i 1997. bila je tajnica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te suurednica dvaju zbornika sa skupova toga društva

–  Suradnica na projektu Engleski jezik u Hrvatskoj, na projektu Usvajanje engleskoga jezika od rane dobi: analiza učenikova međujezika te na međunarodnom projektu Early Language Learning in Europe

–  2008. obranila doktorski rad pod naslovom Određenost i neodređenost u engleskom i hrvatskom jeziku

– Od 2010. do 2016. docent je na Katedri za obrazovanje učitelja engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, od 2016.  izvanredni profesor, a od 2021. redoviti profesor – Predaje lingvističke, kulturološke i prevoditeljske kolegije

– Objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih radova

– Objavljene knjige: 1) Član u engleskome i govornici hrvatskoga (2014); 2) Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema (engleski dio – 2016); 3) Hrvatsko-engleski rječnik školskoga jezika (u suautorstvu s Marijom Lütze-Miculinić – 2020); 4) Humor, smijeh, misao, jezik (2021)

– Sudjelovala na većem broju konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu

–  Bila je suradnica na projektima Vijeća Europe

– Bila je suradnica na osam manjih projekata (potpora Sveučilišta u Zagrebu)

– Mentorirala završne radove na diplomskom studiju te na Poslijediplomskom studiju prevoditeljstva (Filozofski fakultet u Zagrebu)

– Predaje na Doktorskome studiju glotodidaktike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu

– Predaje na Doktorskome  studiju „Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja“ na Učiteljskome fakultetu u Zagrebu

– Bila je sumentorica  jednoga obranjenoga doktorskoga rada  na doktorskome studiju JEKON

– Usavršavala se u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Belgiji te pohađala seminare i ljetne škole u Hrvatskoj i inozemstvu

– Bila je u organizaciji većega broja skupova te  u uredništvima zbornika i stručnih časopisa

– Prevodi s engleskog i francuskog na hrvatski te s hrvatskog i francuskog na engleski  jezik

– Organizira predavanja domaćih i stranih stručnjaka unutar svojih kolegija te studentske posjete veleposlanstvima anglofonih zemalja

Skip to content