UPISI2020 – Upute za prijavu i vremenik provedbe provjere

UPISI2020 – Upute za prijavu i vremenik provedbe provjere

Provjera predispozicija provodi se na Učiteljskom fakultetu

Za Provjeru predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

PLATITELJ: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
PRIMATELJ: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639

Pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika)-01 ako je prijava za Zagreb
OIB(pristupnika)-02 ako je prijava za Petrinju
OIB(pristupnika)-03 ako je prijava za Čakovec
MODEL: HR00
OPIS PLAĆANJA: Troškovi provjere predispozicija
IZNOS: 350,00 kn (slovima: tristotineipededest kuna)
VAŽNO: Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj MORA biti OIB kandidata koji pristupa provjeri sposobnosti i šifra lokacije kojoj se pristupa!

NAPOMENA: Rezultati provjere se dodjeljuju svim prijavljenim studijskim programima, neovisno o lokaciji provjere. Znači, ako ste prijavili studijske programe na sve tri lokacije, provjeri pristupate SAMO NA JEDNOJ lokaciji, a bodovi s te provjere će se dodati na sve prijavljene lokacije studijskih programa.

Primjer uplatnice za prijavu na provjeru predispozicija

 • Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i prijavio namjeru upisa na jedan ili više studijskih programa Učiteljskog fakulteta putem portala www.postani-student.hr
 • Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća SAMO JEDNA Provjera!
 • Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri bit će objavljen 3. srpnja 2020. godine (petak) na stranicama Fakulteta
 • Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

Molimo pristupnike – kandidate da imaju u vidu da se prijavom na određenu lokaciju – Odsjek (Zagreb, Petrinja ili Čakovec) opredjeljuju i za mjesto studiranja. Nakon upisa, zbog organiziranja i uspješnog izvođenja nastave, prelasci tijekom studiranja nisu mogući osim u posebnim slučajevima predviđenim Pravilnikom o studiranju Učiteljskog fakulteta.

VREMENIK RAZREDBENOG 2020

Kandidati iz kvote Hrvati izvan RH

Za kandidate Hrvate izvan RH koji se u 1. god studija upisuju u okviru posebne kvote, po posebnim uvjetima, a za koje je potrebno priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2, informacije o načinu, vremenu i uvjetima polaganja mogu pronaći na NCVVO.

Prijava za upis na studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – Hrvati izvan RH (OBRAZAC)
Prijava za upis na Učiteljske studije – Hrvati izvan RH (OBRAZAC)

VREMENIK RAZREDBENOG 2020 – HRVATI IZVAN RH

Opis provjera predispozicija za razvoj posebnih sposobnosti

Koncipiran je na temelju postojećih testova koji se provode pri prijemu u glazbene škole i druge glazbene audicije. Sastoji se od više specifičnih testova koji ispituju razinu razvijenosti točne intonacije, ritma, osjećaja za tonalitet, dinamiku i izražajnost pri pjevanju kao i glazbeno pamćenje, glazbeni nastup i dr.

Testove provode glazbeni pedagozi s dugogodišnjim iskustvom u glazbenoj nastavi i samoj reprodukcijskoj glazbenoj umjetnosti.

Ispit posebnih sposobnosti je osmišljen po uzoru na postojeće znanstvene idiome i razinom prilagođen specifičnim potrebama poziva za koji se kandidati žele školovati.

Osobita pozornost pri izvedbi ispitivanja, pridaje se smanjenju stresa i maksimalnoj pomoći pristupniku.

Način vrednovanja (bodovanja):
1. Uspješna interpretacija samostalno odabrane pjesme:
a/točnost intonacije – 2 boda
b/točnost ritma – 2 boda
c/razumljivost dikcije – 2 boda
d/samopouzdanje – 2 boda

2. Uspješna reprodukcija ritmičkog obrasca:
a/jednostavni primjer – 4 boda
b/složeni (sinkopirani) primjer – 5 bodova

3. Uspješna reprodukcija melodijskog obrasca:
a/1. fraza – 4 boda
b/2. fraza – 4 boda
Ukupno: 25 bodova

Trajanje provjere: 3 minute po pristupniku

Kandidati koji imaju završenu osnovnu glazbenu, baletnu, ili plesnu školu bit će oslobođeni ovog dijela razredbenog postupka, ali na dan ispita moraju u 8:30h donijeti kopiju završne svjedodžbe u Petrinji: Jeleni Blašković, Čakovcu: Branimiru Magdaleniću i Zagrebu: Dubravku Fioliću.

Predispozicije za razvoj likovnog mišljenja provjerit će se likovnim radom – slikanjem voštanim pastelama po izmišljenom, zamišljenom bajkovitom motivu koji će zadati voditelj provjere.

Motiv se slika na A4 formatu, a od pristupnika se očekuje da u radu maštovito i potpuno slobodno izrazi svoj doživljaj zadane teme te da postigne što veću likovnu inventivnost i kreativnost.

Postavljeno je pet kriterija za ocjenjivanje likovnog rada koji odražavaju otvorenost prema novim iskustvima i kojima se ispituje kvaliteta likovnog odgovora pristupnika:

 • osjećaj za kompoziciju
 • tretman boje i sposobnost iskorištavanja tehničkog aspekta likovnog sredstva
 • originalnost koncepta
 • nekonvencionalnost u prikazu
 • prikaz prostora

Ocjenjivanje obavljaju profesori Učiteljskog fakulteta sa velikim likovnim i metodičkim iskustvom na polju razvoja likovnog mišljenja.

Pristupnici će po dolasku na provjeru dobiti komplet voštanih pastela i papir formata A4.

Ukupno je na testu moguće ostvariti 25 bodova.

Trajanje provjere: 30 minuta po grupi

Za provjeru motoričkih sposobnosti bit će korištena dva standardna mjerna instrumenta iz područja koordinacije: poligon natraške i koraci u stranu. U ranijoj analizi metrijskih karakteristika oba testa pokazala su dobra metrijska svojstva s vrlo visokim koeficijentima pouzdanosti i pogodni su za primjenu u praksi. Postupak mjerenja se ponavlja za svaki test posebno. Posebno se boduju rezultati djevojaka, a posebno mladića.

Od mogućih 25 bodova na testu “poligon natraške” je moguće ostvariti maksimalno 15 bodova. Taj test dio je obvezne baterije testova koji su svi kandidati trebali proći tijekom inicijalnih i finalnih mjerenja od 1. razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole. Sukladno tome, smatra se da će test poligon natraške biti dobro uvježban tijekom školovanja te pružiti mogućnost osvajanja najvećeg broja bodova.

Za test “koraci u stranu” moguće je ostvariti maksimalno 10 bodova, što ukupno čini 25 bodova, koliko jepredviđeno za ova područja provjere.

NAPOMENA: Provjeri je moguće pristupiti isključivo u odgovarajućoj opremi – čiste tenisice za dvoranu, majica kratkih rukava, donji dio trenirke ili kratke hlače, gumica za kosu (ako imate dugačku kosu)!

Trajanje provjere: cca. 2 minute po pristupniku

Provjera govornih sposobnosti sastoji se od dva dijela:

 • čitanja književnoumjetničkoga teksta naglas
 • kraćega razgovora s pristupnikom o pročitanome tekstu.

Na temelju toga procjenjuju se:

 • sposobnost izražajnoga čitanja (izražajnost, razumljivost, primjeren ritam govora, uporaba govornih vrednota kao što su intonacija, intenzitet, stanke, tempo govora)
 • razumijevanje teksta
 • sporazumijevanje na hrvatskome standardom jeziku (samostalno izražavanje usklađeno s pravogovornom, gramatičkom, leksičkom i stilističkom normom hrvatskoga standardnoga jezika)
 • moguća govorna odstupanja kod pristupnika.

Način vrednovanja:
U provjeri govornih sposobnosti pristupnik može ostvariti ukupno 25 bodova. U prvome dijelu provjere moguće je ukupno ostvariti 13 bodova. Bodovi su raspodijeljeni na sljedeći način: za izražajno čitanje pristupnik može ostvariti najviše 5 bodova, za razumijevanje pročitanoga teksta najviše 5 bodova, a za izražavanje u skladu s normama hrvatskoga standardnoga jezika pristupnik može ostvariti 3 boda.
U drugome dijelu provjere moguće je ostvariti ukupno 12 bodova. Za utvrđena odstupanja u govoru u ovome dijelu oduzimaju se bodovi na sljedeći način: za nepravilan izgovor glasa ili glasovnih skupina oduzima se 5 bodova, a za zamjetne govorne teškoće 7 bodova.

Trajanje provjere: 8 – 10 minuta po pristupniku