Natječaj za potpore Sveučilišta

Natječaj za potpore Sveučilišta

Natječaj za raspodjelu sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2020. godini dodijeljenih Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

I.
Ovim postupkom raspodijelit će se dio sredstva koja su dodijeljena Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet) za znanstvenu i umjetničku djelatnost u 2020. godini.

II.
Natječaj je otvoren zaključno s 6. srpnja 2020. Prijave koje stignu nakon navedenog roka neće se razmatrati. Prijave u Excel formatu treba poslati na adresu prodekan.znanost[at]ufzg.hr, a potpisane dostaviti Urudžbenom uredu Fakulteta na adresu urudzbeni.zg[at]ufzg.hr. Propisani obrazac za prijavu se nalazi u privitku ovog natječaja. Nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

III.
Na natječaj se mogu prijaviti istraživačke skupine sastavljene od najmanje tri, a najviše osam članova (jedan voditelj i dva do sedam suradnika). Svaki voditelj ili suradnik može biti uključen u samo jednu istraživačku skupinu.
Voditelj može biti isključivo zaposlenik Fakulteta koji je izabran u znanstveno-nastavno, znanstveno ili umjetničko-nastavno zvanje, kao i osobe izabrane u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.
Suradnici su zaposlenici Fakulteta u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, nastavnom ili suradničkom zvanju asistenta i postdoktoranda, kao i osobe izabrane u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.
U istraživačku skupinu mogu biti uključeni i vanjski suradnici, istraživači ili stručnjaci koji nisu zaposlenici Fakulteta. Vanjski suradnici ne mogu ostvariti sredstva dodijeljena Fakultetu.

IV.
Jedna istraživačka skupina može zatražiti potporu u iznosu od najviše 8.000,00 kuna po članu skupine, odnosno ukupno najviše 64.000,00 kuna. Sredstva se u pravilu trebaju potrošiti do 31. prosinca 2020. godine.

V.
Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi navedeni su u Uputama za ispunjavanje obrasca za prijavu, koji se nalazi u privitku ovog natječaja.

Svaki trošak treba jasno specificirati u obrascu i što preciznije procijeniti trošak. Kod troškova nabave potrebno je što točnije specificirati što se nabavlja. Kod troškova mobilnosti potrebno je navesti lokaciju, datume i člana ili članove grupe koji sudjeluju u aktivnosti, te specificirati što se sve financira (npr. putni troškovi, dnevnice, kotizacija).

VI.
Odluku na razini Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o odabiru projekata koji će biti sufinancirani na ovom natječaju donosi Povjerenstvo za evaluaciju prijava za potpore znanstvenoj djelatnosti u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju sljedećih kriterija:

 • očekivani znanstveni ili umjetnički doprinos projekta
 • izvedivost planiranih aktivnosti u raspoloživom vremenu
 • namjenski planirana sredstva
 • znanstvena, odnosno umjetnička, produktivnost voditelja i suradnika (zaposlenici Fakulteta) u posljednjih pet godina (uključujući 2015. i 2020.)

U slučaju prijave projekta za nastavak financiranja, dodatni kriteriji su:

 • dosadašnji rezultati projekta, osobito publikacije
 • dosadašnja iskorištenost dodijeljenih sredstava u skladu s planom

Osim nastavka istog projekta, nastavkom financiranja smatra se i novi projekt istog voditelja.

Članove Povjerenstva imenuje dekan Fakulteta. Odluka o članovima Povjerenstva je u prilogu ovog natječaja.

VII.
U prvom krugu vrednovanja prijedlozi mogu dobiti pozitivnu ili negativnu ocjenu. Pozitivnu ocjenu dobit će svaki prijedlog koji zadovoljava sljedeće uvjete:

 • ima jasno obrazložen i realan očekivani znanstveni ili umjetnički doprinos
 • planirane aktivnosti su izvedive u raspoloživom vremenu
 • nisu predviđeni neprihvatljivi troškovi
 • ima jasno iznesene znanstvene i umjetničke rezultate voditelja i suradnika
 • ako se radi o nastavku financiranja, ima jasno iznesene dosadašnje rezultate u odnosu na planove iz ranijih razdoblja, uz vidljiv uspjeh u ostvarenju tih planova, uključujući publikacije

Negativnu ocjenu dobit će prijedlog koji ne zadovoljava neke od navedenih uvjeta ili krši neke osnovne tehničke postavke natječaja, kao što je ograničenje traženog iznosa i broja članova skupine, kvalifikacije voditelja ili suradnika, te u slučaju prijave istog člana na više prijedloga.

Pozitivnu ocjenu može dobiti i prijedlog koji u manjoj mjeri krši neke od navedenih uvjeta, i to:

 • neki od predviđenih troškova su neprihvatljivi, ali većina je prihvatljiva
 • neke od planiranih aktivnosti nisu realno izvedive, ali većina jest
 • ako se radi o nastavku financiranja, neki od ciljeva iz ranijih razdoblja nisu bili ostvareni, ali većina jest, ili su zamijenjeni neplaniranim rezultatima usporedive vrijednosti

Svakom prijedlogu koji dobije pozitivnu ocjenu nakon prvog kruga vrednovanja bit će dodijeljeno 8.000,00 kn, osim ako je prijedlogom zatražen niži iznos, koji se u tom slučaju dodjeljuje u cijelosti.

VIII.
Raspodjela sredstava nedodijeljenih u prvom krugu izvršit će se u skladu s rang-listom prema kriteriju znanstvene i umjetničke produktivnosti, koja se utvrđuje na sljedeći način: broj znanstvenih radova navedenih u obrascu dijeli se s brojem članova grupe, izuzimajući asistente, a računajući samo radove najviše kategorije prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, ovisno o znanstvenom području (Web of Science Core Collection, Scopus, A1, A3 knjiga) i zaokružuje na jednu decimalu.
Kod projektnih prijedloga iz umjetničkog područja, uz znanstvene radove uzimaju se u obzir i umjetnički radovi (samostalne i skupne izložbe, koncerti i sl).

Sredstva će se dodijeliti redom prema rang-listi do iscrpljenja. Iznos dodijeljen pojedinom projektu, zbrojen s iznosom dodijeljenim u prvom krugu, ne može prelaziti iznos tražen u prijavi, a može se umanjiti u skladu s ostalim gore navedenim kriterijima, i to:

 • ako u prijedlogu ima neprihvatljivih troškova ili realno neizvedivih aktivnosti, dodijeljeni iznos se umanjuje za iznos takvih stavki
 • moguće je u cijelosti ili djelomično ne priznati troškove koji nisu precizno specificirani ili nije na zadovoljavajući način obrazložena njihova povezanost s ciljevima projekta
 • ako se radi o nastavku financiranja, dodijeljeni iznos se umanjuje za iznos neiskorištenih sredstava iz prethodnih razdoblja

IX.
Rezultati natječaja će biti objavljeni najkasnije u roku od 15 dana od roka za dostavu prijava.

PRILOZI

Natječaj za raspodjelu sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2020. godini
Odluka o imenovanju Povjerenstva za evaluaciju prijava – umj. djelatnost 2020.
Upute za popunjavanje obrasca za potpore Sveučilišta 2020.
Obrazac prijave za potpore Sveučilišta 2020.