UPISI2020 – Upute za prijavu i vremenik provedbe provjere – rujanski rok

UPISI2020 – Upute za prijavu i vremenik provedbe provjere – rujanski rok

Provjera predispozicija provodi se na Učiteljskom fakultetu

Za Provjeru predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

PLATITELJ: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
PRIMATELJ: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639

Pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika)-01 ako je prijava za Zagreb
OIB(pristupnika)-02 ako je prijava za Petrinju
OIB(pristupnika)-03 ako je prijava za Čakovec
MODEL: HR00
OPIS PLAĆANJA: Troškovi provjere predispozicija
IZNOS: 350,00 kn (slovima: tristotineipededest kuna)
VAŽNO: Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj MORA biti OIB kandidata koji pristupa provjeri sposobnosti i šifra lokacije kojoj se pristupa!

NAPOMENA: Rezultati provjere se dodjeljuju svim prijavljenim studijskim programima, neovisno o lokaciji provjere. Znači, ako ste prijavili studijske programe na sve tri lokacije, provjeri pristupate SAMO NA JEDNOJ lokaciji, a bodovi s te provjere će se dodati na sve prijavljene lokacije studijskih programa.

Primjer uplatnice za prijavu na provjeru predispozicija

 • Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i prijavio namjeru upisa na jedan ili više studijskih programa Učiteljskog fakulteta putem portala www.postani-student.hr
 • Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća SAMO JEDNA Provjera!
 • Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri bit će objavljen 4. rujna 2020. godine (petak) na stranicama Fakulteta
 • Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

Molimo pristupnike – kandidate da imaju u vidu da se prijavom na određenu lokaciju – Odsjek (Zagreb, Petrinja ili Čakovec) opredjeljuju i za mjesto studiranja. Nakon upisa, zbog organiziranja i uspješnog izvođenja nastave, prelasci tijekom studiranja nisu mogući osim u posebnim slučajevima predviđenim Pravilnikom o studiranju Učiteljskog fakulteta.

VREMENIK RAZREDBENOG 2020

Kandidati iz kvote Hrvati izvan RH

Za kandidate Hrvate izvan RH koji se u 1. god studija upisuju u okviru posebne kvote, po posebnim uvjetima, a za koje je potrebno priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2, informacije o načinu, vremenu i uvjetima polaganja mogu pronaći na NCVVO.

Prijava za upis na studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – Hrvati izvan RH (OBRAZAC)
Prijava za upis na Učiteljske studije – Hrvati izvan RH (OBRAZAC)

VREMENIK RAZREDBENOG 2020 – HRVATI IZVAN RH

Koncipiran je na temelju postojećih testova koji se provode pri prijemu u glazbene škole i druge glazbene audicije. Sastoji se od više specifičnih testova koji ispituju razinu razvijenosti točne intonacije, ritma, osjećaja za tonalitet, dinamiku i izražajnost pri pjevanju kao i glazbeno pamćenje, glazbeni nastup i dr.

Testove provode glazbeni pedagozi s dugogodišnjim iskustvom u glazbenoj nastavi i samoj reprodukcijskoj glazbenoj umjetnosti.

Ispit posebnih sposobnosti je osmišljen po uzoru na postojeće znanstvene idiome i razinom prilagođen specifičnim potrebama poziva za koji se kandidati žele školovati.

Osobita pozornost pri izvedbi ispitivanja, pridaje se smanjenju stresa i maksimalnoj pomoći pristupniku.

Način vrednovanja (bodovanja):
1. Uspješna interpretacija samostalno odabrane pjesme:
a/točnost intonacije – 2 boda
b/točnost ritma – 2 boda
c/razumljivost dikcije – 2 boda
d/samopouzdanje – 2 boda

2. Uspješna reprodukcija ritmičkog obrasca:
a/jednostavni primjer – 4 boda
b/složeni (sinkopirani) primjer – 5 bodova

3. Uspješna reprodukcija melodijskog obrasca:
a/1. fraza – 4 boda
b/2. fraza – 4 boda
Ukupno: 25 bodova

Trajanje provjere: 3 minute po pristupniku

Kandidati koji imaju završenu osnovnu glazbenu, baletnu, ili plesnu školu bit će oslobođeni ovog dijela razredbenog postupka, ali na dan ispita moraju u 8:30h donijeti kopiju završne svjedodžbe u Petrinji: Jeleni Blašković, Čakovcu: Branimiru Magdaleniću i Zagrebu: Dubravku Fioliću.

Predispozicije za razvoj likovnog mišljenja provjerit će se likovnim radom – slikanjem voštanim pastelama po izmišljenom, zamišljenom bajkovitom motivu koji će zadati voditelj provjere.

Motiv se slika na A4 formatu, a od pristupnika se očekuje da u radu maštovito i potpuno slobodno izrazi svoj doživljaj zadane teme te da postigne što veću likovnu inventivnost i kreativnost.

Postavljeno je pet kriterija za ocjenjivanje likovnog rada koji odražavaju otvorenost prema novim iskustvima i kojima se ispituje kvaliteta likovnog odgovora pristupnika:

 • osjećaj za kompoziciju
 • tretman boje i sposobnost iskorištavanja tehničkog aspekta likovnog sredstva
 • originalnost koncepta
 • nekonvencionalnost u prikazu
 • prikaz prostora

Ocjenjivanje obavljaju profesori Učiteljskog fakulteta sa velikim likovnim i metodičkim iskustvom na polju razvoja likovnog mišljenja.

Pristupnici će po dolasku na provjeru dobiti komplet voštanih pastela i papir formata A4.

Ukupno je na testu moguće ostvariti 25 bodova.

Trajanje provjere: 30 minuta po grupi

VAŽNO!! VAŽNO!!

Zbog nemogućnosti organiziranja provedbe dijela razredbenog postupka koji se odnosi na provjeru motoričkih sposobnosti u zatvorenom prostoru, a u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, provjera će se provoditi na otvoreno prostoru, primjenom testa „Koraci u stranu“ isključivo pri provedbi razredbenog postupka u rujnu 2020., a za upis na studije u akademskoj 2020./2021. godini, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Trajanje provjere: cca. 2 minute po pristupniku

Provjera govornih sposobnosti sastoji se od dva dijela:

 • čitanja književnoumjetničkoga teksta naglas
 • kraćega razgovora s pristupnikom o pročitanome tekstu.

Na temelju toga procjenjuju se:

 • sposobnost izražajnoga čitanja (izražajnost, razumljivost, primjeren ritam govora, uporaba govornih vrednota kao što su intonacija, intenzitet, stanke, tempo govora)
 • razumijevanje teksta
 • sporazumijevanje na hrvatskome standardom jeziku (samostalno izražavanje usklađeno s pravogovornom, gramatičkom, leksičkom i stilističkom normom hrvatskoga standardnoga jezika)
 • moguća govorna odstupanja kod pristupnika.

Način vrednovanja:
U provjeri govornih sposobnosti pristupnik može ostvariti ukupno 25 bodova. U prvome dijelu provjere moguće je ukupno ostvariti 13 bodova. Bodovi su raspodijeljeni na sljedeći način: za izražajno čitanje pristupnik može ostvariti najviše 5 bodova, za razumijevanje pročitanoga teksta najviše 5 bodova, a za izražavanje u skladu s normama hrvatskoga standardnoga jezika pristupnik može ostvariti 3 boda.
U drugome dijelu provjere moguće je ostvariti ukupno 12 bodova. Za utvrđena odstupanja u govoru u ovome dijelu oduzimaju se bodovi na sljedeći način: za nepravilan izgovor glasa ili glasovnih skupina oduzima se 5 bodova, a za zamjetne govorne teškoće 7 bodova.

Trajanje provjere: 8 – 10 minuta po pristupniku