Natječaj za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje s predsemestrom

Natječaj za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje s predsemestrom

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17 – Uredba), članka 43. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i članaka 41. i 44.. Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (na snazi od 15.7.2020.), Fakultetsko vijeće na 7. redovitoj sjednici od 30. ožujka 2021. donosi sljedeću

ODLUKU

o raspisu natječaja za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022., s predsemestrom u akademskoj godini 2020./2021.

I.

Raspisuje se natječaj za upis polaznika u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022., s predsemestrom u akademskoj godini 2020./2021.

II.

Uvjet upisa

 • završen trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja.

III.

Studenti iz točke I. ove koji steknu pravo upisa dužni su upisati predsemestar u svibnju u akademskoj godini 2020./2021. na kojem će odslušati u statusu izvanrednih studenata razlikovne kolegije i položiti ih prije upisa u III. semestar Studija.

IV.

Kvota za upis polaznika u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022., s predsemestrom u akademskoj godini 2020./2021. je 60.

V.

Studij traje četiri semestra.

VI.

Participacija troškova studiranja iznosi 9.200,00 kn po godini studija, odnosno ukoliko Senat Sveučilišta donese odluku u kojoj će troškovi studija biti različiti za akademsku godinu 2021./2022., Fakultet zadržava pravo naplate prema odluci Senata Sveučilišta.

VII.

Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

VIII.

Prijave za upis primaju se do 14. svibnja 2021. Prijave se dostavljaju poštom na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb, uz naznaku „za natječaj – upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022., s predsemestrom u akademskoj godini 2020./2021.“
Rok za žalbu je 48 sati od dana objave rang liste. Žalbe se dostavljaju na adresu e-pošte: .

RAZREDBENI POSTUPAK

Pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 75 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

 1. Prosjek ocjena donosi najviše 60 bodova:
  • prosjek ocjena < 3,00 donosi 0 bodova
  • prosjek ocjena >= 3,00 donosi bodove koji se računaju sukladno članku 55. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 6. srpnja 2008., a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali ak. god. 2008./2009. te bodove koji se računaju sukladno pravilima izračuna aritmetičke vrijednosti, a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali prije ak. god. 2008./2009.
 2. Nagrada rektora dobivena tijekom studija donosi ukupno 10 bodova.
 3. Nagrada dekana dobivena tijekom studija donosi ukupno 5 bodova.

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova, formira se posebna rang lista. Rang lista pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Fakulteta www.ufzg.unizg.hr nakon provedenoga razredbenog postupka. Eventualne žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Tajništvu Fakulteta u roku od dva dana od objave rang liste.

ISPRAVE KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU:

 1. Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti),
 2. Rodni list,
 3. Svjedodžbu (potvrdu) o završenom trogodišnjem stručnom studiju Predškolski odgoj,
 4. Prijepis ocjena/dopunska isprava o studiju,
 5. Nastavni plan i program ako su trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja završili na nekom drugom visokom učilištu
 6. Prijavnicu i Zapisnik o razredbenom postupku,
 7. Strani državljani trebaju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini C 1 prema Europskom referentnom okviru za jezik,
 8. Potvrda o uplati troškova postupka i obrade u iznosu 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se obvezno prilažu:

 1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak
 2. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm), matični, prijavni i upisni list, obrazac za iksicu
 3. Umjesto potvrde o prebivalištu – fotokopija osobne iskaznice
 4. Potvrda o uplaćenim troškovima razlikovnih ispita – 450,00 kn po ispitu (za maksimalni broj od 8 razlikovnih ispita ukupna cijena je 3.600,00 kn)
 5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.
Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor i ispuniti Matični list, Upisni list i Prijavni list.
Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti na mail ana.visticatomic[at]ufzg.hr

Prijavnicu za razredbeni postupak (.docx) možete preuzeti ovdje – Prijavnica za razredbeni postupak za upis u Izvanredni diplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje u ak. god. 2021.-2022. s predsemestrom u ak. god. 2020.-2021.