Natječaj za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022.

Natječaj za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17 – Uredba), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i članka 25. Statuta Učiteljskog fakulteta (na snazi od 15.7.2020.), dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi sljedeću

 

ODLUKU

o raspisu natječaja za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022.

 

 

I. Raspisuje se natječaj za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022.

II. Uvjeti upisa na redoviti diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022. su:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 2. završen trogodišnji preddiplomski sveučilišni odgojiteljski studij
 3. prosjek ocjena iznad 3,00

III. Broj polaznika redovitog studija je 90 (Središnjica u Zagrebu).

IV. Studij traje četiri semestra.

V. Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 75 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

a) Prosjek ocjena donosi najviše 60 bodova:

 • prosjek ocjena < 3,00 donosi 0 bodova
 • prosjek ocjena >= 3,00 donosi bodove koji se računaju sukladno članku 55. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 6. srpnja 2008, a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali ak. god. 2008/2009. te bodove koji se računaju sukladno pravilima izračuna aritmetičke vrijednosti, a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali prije ak. god. 2008/2009.

b) Nagrada rektora dobivena tijekom studija donosi ukupno 10 bodova.

c) Nagrada dekana dobivena tijekom studija donosi ukupno 5 bodova.

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova, formira se posebna rang lista. Rang lista pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Fakulteta www.ufzg.hr nakon provedenoga razredbenog postupka. Eventualne žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Tajništvu Fakulteta u roku od dva dana od objave rang liste.

 

ISPRAVE KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

 1. Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti),
 2. Rodni list,
 3. Diplomu/ svjedodžbu (potvrdu) o završnom preddiplomskom sveučilišnom studiju
 4. Dopunsku ispravu ili potvrdu o položenim ispitima
 5. Ovjereni nastavni plan i program završenog studija. Svaki predmet treba imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima (samo pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na drugom odgojiteljskom fakultetu)
 6. Prijavnicu i Zapisnik o razredbenom postupku
 7. Strani državljani trebaju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini C 1 prema Europskom referentnom okviru za jezik
 8. Potvrdu o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

 

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se obvezno prilažu:

 1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak
 2. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm), matični, prijavni i upisni list
 3. Umjesto potvrde o prebivalištu – fotokopija osobne iskaznice
 4. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

 

Prijave se zaprimaju poštom do 22. rujna 2021. na adresu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb.

Razredbeni postupak provodi se do 24. rujna 2021., kada će biti objavljena privremena rang lista do 12,00 sati, a upisi odmah nakon završetka razredbenog postupka i žalbenog roka. Konačna rang lista bit će objavljena nakon provedenog žalbenog roka koji završava 27. rujna 2021. u 12,00 sati.

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.

Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi, Savska cesta 77, na telefon 01/6327-309, ili na internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta www.ufzg.hr

OVDJE MOŽETE PREUZETI – Prijavnica za razredbeni postupak za upis 1. godine redovitog diplomskog sveućilišnog studija RPOO