Natječaj za upis pristupnika – doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst RPPO

Natječaj za upis pristupnika – doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst RPPO

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za upis pristupnika na POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ JEZIČNI, KNJIŽEVNI I KULTURNI KONTEKST RANOGA, PREDŠKOLSKOGA I PRIMARNOGA OBRAZOVANJA u području 8.0 INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI, POLJE 8.05 OBRAZOVNE ZNANOSTI u akademskoj godini 2021./2022., s početkom nastave u zimskome semestru.

I. UVJETI UPISA NA STUDIJ

Na poslijediplomski doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja, mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:

 1. integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij iz područja obrazovnih znanosti i stekli zvanje magistar/magistra primarnoga obrazovanja,
 2. diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te stekli zvanje magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
 3. odgovarajući sveučilišni diplomski studij nastavničkoga usmjerenja iz drugih područja znanosti,
 4. diplomski studij na nastavničkome fakultetu prema ranijim programima, a koji je izjednačen s akademskim zvanjima stečenima prema novome studijskome programu.

Ovaj je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij otvoren također i za upis drugih stručnjaka koji su završili nenastavničke fakultete, ali su nakon studija stekli kompetencije za neposredan odgojno-obrazovni rad u nastavi (program 60 ECTS-a ili s tim izjednačeni programi).

Pristupnici koji nisu završili diplomske studije iz polja obrazovnih znanosti, mogu se upisati na doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja, uz obvezu prethodnoga polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis na doktorski studij usporedit će studijske programe pristupnika i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnom poslijediplomskom studiju, Povjerenstvo za upis na doktorski studij može priznati dio obveza na ovome doktorskome studiju sukladno Pravilniku o doktorskim studijima na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (26. veljače 2019.)

II. DODATNI UVJETI

Na sve pristupnike odnose se i sljedeći dodatni uvjeti za upis na doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja:

  • diplomski studij završen s najnižom prosječnom ocjenom 3,5 ili dvije preporuke sveučilišnih profesora;
  • poznavanje jednoga svjetskoga jezika na razini mogućnosti korištenja relevantne literature (razina B2, prema Zajedničkome europskome referentnome okviru za jezike);
  • motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor s pristupnikom/ pristupnicom, uz izrađen te usmeno prezentiran prednacrt istraživanja).

Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će kandidati s obzirom na:

 • objavljene znanstvene radove iz polja obrazovnih ili srodnih znanosti;
 • radno iskustvo na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti ili srodnih područja, uz potvrdu voditelja projekta.

Broj slobodnih mjesta: 20

Trošak studija po doktorandu je 11.000,00 kuna po semestru. Školarina studija ne uključuje troškove tiskanja diplome i dopunske isprave.
Trajanje studija: tri godine (šest semestara)
Akademski stupanj koji se stječe po završetku doktorskog studija: Dr. sc.

Detaljan opis doktorskoga studija (obrazac za prijavu, obrazac za životopis, model bodovanja, primjer prednacrta istraživanja), nalazi se na mrežnim stranicama Učiteljskoga fakulteta.

Prijave za upis podnose se na adresu:

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Savska cesta 77
10000 Zagreb

s naznakom: Prijava na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja.

Rok za podnošenje prijava je do 15. studenoga 2021. godine, odnosno do popunjenja kvote.

Ostale obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti u Studentskoj službi Učiteljskoga fakulteta, Savska cesta 77, 10000 Zagreb (prizemlje), putem elektroničke pošte: dunja.pavlicevic-franic[at]ufzg.hr; doktorskijkk[at]ufzg.hr; prodekan.znanost[at]ufzg.hr; mobitelom 099/2174-473 ili telefonom (040) 370 001 (gđa Tamara Kancijan).

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 • kratak životopis s popisom objavljenih znanstvenih i stručnih radova te konkretne radove (separati, knjige i sl.);
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu za strane državljane (original);
 • diplomu o završenome studiju, ili ovjerenu presliku diplome, ili uvjerenje o završenome studiju;
 • potvrdnicu o prosjeku ocjena;
 • dvije pisane preporuke sveučilišnih profesora (za osobe koje imaju prosjek ocjena manji od 3,5);
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za strane državljane);
 • odluku ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija, obavezno je navesti OIB ustanove)
 • nastavni plan i program prethodno završenoga studija (za pristupnike koji nisu završili prethodni studij iz polja obrazovnih znanosti, ili koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnome poslijediplomskome studiju);
 • prednacrt istraživanja;

Uz navedeno, pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju (vidjeti Model bodovanja uvjeta pristupnika), koja im može osigurati ostvarivanje bodova za upis na studij, o čemu će odlučivati Povjerenstvo za upis na doktorski studij.

NATJEČAJ (PDF) možete preuzeti ovdje – Natječaj – doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst RPPO