POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ

Naziv:

JEZIČNI, KNJIŽEVNI I KULTURNI KONTEKST RANOGA, PREDŠKOLSKOGA I PRIMARNOGA OBRAZOVANJA

Područje:

8.0 INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

Polje:

8.05 OBRAZOVNE ZNANOSTI

Ak.godina:

2021./2022., s početkom nastave u zimskome semestru

Trajanje studija:

Tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara

Kolegiji:
U programu doktorskoga studija postoje tri (3) obvezna zajednička kolegija, koje su obvezni slušati svi studenti, te sedam (7) obveznih izbornih kolegija, od kojih svaki student bira jedan kolegij (prema svome istraživačkome području).
U okviru programa doktorskoga studija ponuđena su i 22 izborna kolegija, od kojih svaki student bira dva kolegija u 3. semestru, sukladno svojim interesima i području istraživanja.

Akademski stupanj:
Završetkom doktorskoga studija stječe se akademski stupanj – dr. sc. obrazovnih znanosti

Broj doktoranada:
Najmanje 15, najviše 20 studenata


Voditeljica doktorskoga studija:
Izv. prof. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček

Zamjenica voditeljice:
Prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak

Vijeće doktorskoga studija:

  1. prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić
  2. prof. dr. sc. Siniša Opić
  3. izv. prof. dr. sc. Damir Velički
  4. izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić
  5. prof. dr. sc. Ana Petravić
  6. prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak
  7. izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički

Detaljnije o doktorskome studiju

Predloženi doktorski studij po svome je sadržaju, znanstvenome fokusu i kompetencijama koje razvija u doktoranada, specifičan doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu. Riječ je o studijskome programu koji međusobno povezuje humanističke i društvene znanosti, usredotočujući se na jezikoslovnu, književnoznanstvenu i kulturološku problematiku, ponajprije u obrazovnome kontekstu dobnih skupina u ranome i srednjemu djetinjstvu. Na taj se način s filolološkoga i obrazovnoznanstvenoga gledišta interdisciplinarno osvjetljavaju relevantna pitanja jezičnog i književnoga obrazovanja u najširemu smislu, uključujući kulturu i umjetnost, kako iz perspektive hrvatskoga kao materinskoga ili inoga jezika, tako i iz perspektive stranih jezika i književnosti u predškolskome i primarnome osnovnoškolskom obrazovanju.

Razlozi pokretanja studija su brojni. U Republici Hrvatskoj je u području odgoja i obrazovanja djece i mladih zaposleno više od 50.000 stručnjaka. No, na poslijediplomskoj se razini ne nudi mogućnost njihova specijalističkoga usavršavanja koje bi se, osim pedagoško-psiholoških kompetencija u području društvenih znanosti, odnosilo i na različita područja humanističkih znanosti, među kojima ponajviše na filološke sadržaje. Znanstvenim istraživanjima jezika, književnosti i kulture u obrazovnome kontekstu ranoga i primarnoga obrazovanja, nije posvećena ni jedna znanstvenoistraživačka ustanova u Republici Hrvatskoj, a ne postoji ni odgovarajući doktorski studij, dok npr. u visokoškolskim obrazovnim sustavima u Europi i svijetu već odavno postoji poslijediplomska izobrazba edukatora (Childhood Studies, Language & Literacy Education, Literature & Culture Education, Curriculum Studies and Teacher Education…).

Učiteljska je profesija po svojoj prirodi interdisciplinarna, objedinjujući u sebi različita znanstvena područja i veći broj disciplina. S obzirom na novinu koju predloženi doktorski studij predstavlja, a koja se odnosi na pristup jeziku, književnosti i kulturi u kontekstu ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja, odnosno na interdisciplinarni i transdisciplinarni spoj obrazovnih znanosti, humanističkih znanosti i umjetničkoga područja, osim razvoja kompetencija u području pedagoških i srodnih disciplina društvenih znanosti, važan se dio nastavničkih kompetencija odnosi i na različita područja humanističkih znanosti, pri čemu jezgrenu ulogu imaju filološke discipline (jezikoslovlje, književnost, metodike jezično-književnih predmeta).

Realizacijom interdisciplinarnoga doktorskoga studija Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja, osigurao bi se nužan preduvjet za znanstveno usavršavanje ponajprije diplomiranih učitelja i odgojitelja u interdisciplinarnim istraživanjima u kojima se kombiniraju filološke discipline u humanističkome području s disciplinama društvenih znanosti. No, novim bi se doktorskim studijskim programom omogućilo usavršavanje i stručnjacima koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij nastavničkoga usmjerenja iz drugih područja znanosti ili prema ranijim programima, odnosno koji su završili nenastavničke fakultete, ali su nakon studija stekli kompetencije za neposredan odgojno-obrazovni rad u nastavi (program 60 ECTS-a ili s tim izjednačeni programi). Na taj se način omogućuje znanstvena vertikala magistrima primarnog obrazovanja te magistrima ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja te drugim obrazovnim stručnjacima, nadograđuju se kompetencije u području filoloških disciplina, ističe se važnost jezično-književnih i kulturoloških sadržaja u „edukaciji edukatora“ te potiču interdisciplinarna istraživanja u humanističkome i društvenome području kao temelju uspješnoga obrazovanja.

U aktualnoj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, kao i u smjernicama Europske unije, naglašeno se iskazuje potreba za implementacijom međukulturalnih i višejezičnih sadržaja u sve oblike stjecanja znanja i vještina, i to ne samo u institucionalnome školskome obrazovanju, nego i pri uključivanju što većega broj građana koji bi mogli pridonositi društvenome i gospodarskome razvoju, bez obzira na dob, socijalni status i prethodno obrazovanje.