Natječaj za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – smjer engleski jezik

Natječaj za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – smjer engleski jezik

KLASA: 602-04/22-06/05
URBROJ: 251-378-04-22-1
Zagreb, 28. lipnja 2022.

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17 – Uredba), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i članaka 41. i 44. Statuta Učiteljskog fakulteta (na snazi od 15.7.2020.), Fakultetsko vijeće Učiteljskog fakulteta na 9. redovitoj sjednici u ak. god. 2021./2022. održanoj 28. lipnja 2022. donosi sljedeću

ODLUKU

o raspisu natječaja za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2022./2023.

 1. Raspisuje se natječaj za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2022./2023:
 2. Uvjeti upisa:
  1. završen preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  2. završen trogodišnji preddiplomski sveučilišni odgojiteljski studij
  3. završen trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
  4. prosjek ocjena jednak ili veći od 3,50
  5. prosjek ocjena iz kolegija engleskog jezika najmanje 4,00 ili potvrda o položenom jednom od sljedećih ispita: B2 First (Cambridge English First – FCE); C1 Advanced (Cambridge English: Advanced – CAE); C2 Proficiency (Cambridge English: Proficiency – CPE); IELTS (International English Language Testing System) s ostvarenih najmanje 5.5 bodova; TOEFL (Test of English as a Foreign Language) s ostvarenih najmanje 72 boda.
 3. Broj polaznika izvanrednog studija (Središnjica u Zagrebu) je 30.
 4. Studij traje četiri semestra.
 5. Studenti iz točke II. t. 3. ove Odluke koji steknu pravo upisa dužni su upisati predsemestar u akademskoj godini 2022./2023. na kojem će odslušati u statusu izvanrednih studenata razlikovne kolegije i položiti ih prije upisa u III. semestar Studija. Participacija troškova za razlikovne kolegije iznosi 450,00 kn po ispitu.
 6. Participacija troškova studiranja za studij iznosi 9.200,00 kn po godini studija. Ukoliko pravilima Senata o participaciji redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu, kojima se određuje i maksimalna participacija izvanrednih studenata, bude za ak. god. 2022./2023. viša od participacije utvrđene u ovoj točci, Fakultet zadržava pravo naplate od studenta razlike iznosa participacije.
 7. Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

RAZREDBENI POSTUPAK

Pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 100 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

 1. Prosjek ocjena donosi najviše 60 bodova:
  • prosjek ocjena < 3,50 donosi 0 bodova
  • prosjek ocjena >= 3,50 donosi bodove koji se računaju sukladno članku 55. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 6. srpnja 2008., a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali ak. god. 2008./2009. te bodove koji se računaju sukladno pravilima izračuna aritmetičke vrijednosti, a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali prije ak. god. 2008./2009.
 2. Nagrada rektora dobivena tijekom studija donosi ukupno 10 bodova.
 3. Nagrada dekana dobivena tijekom studija donosi ukupno 5 bodova.
 4. Usmena provjera jezičnih sposobnosti donosi ukupno 25 bodova.

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova, formira se posebna rang lista. Rang lista pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Fakulteta www.ufzg.unizg.hr nakon provedenoga razredbenog postupka. Eventualne žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Tajništvu Fakulteta u roku od dva dana od objave rang liste na e-mail dekanat[at]ufzg.hr.

ISPRAVE KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

 1. Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti),
 2. Rodni list,
 3. Diplomu/svjedodžbu (potvrdu) o završnom preddiplomskom sveučilišnom studiju,
 4. Dopunsku ispravu ili potvrdu o položenim ispitima,
 5. Prijavnica-za-razredbeni-postupak-za-upis-IZVANREDNI-diplomski-ENGLESKI 2022-23 i Zapisnik o razredbenom postupku,
 6. Strani državljani trebaju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini C1 prema Europskom referentnom okviru za jezik,
 7. Potvrdu o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639.

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se obvezno prilažu:

 1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak
 2. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm)
 3. Umjesto potvrde o prebivalištu – fotokopija osobne iskaznice
 4. Potvrda o uplaćenim troškovima studija u iznosu od 9.200,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639
 5. Potvrda o uplaćenim troškovima razlikovnih ispita – 450,00 kn po ispitu (za maksimalni broj od 5 razlikovnih ispita ukupna cijena je 2.250,00 kn) – odnosi se samo na kandidate koji su završili stručni studij predškolskog odgoja i upisuju predsemestar
 6. Potvrda o uplaćenim troškovima stručno-pedagoške prakse u iznosu od 1.000,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639
 7. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

Prijave se zaprimaju poštom do 16. rujna 2022. na adresu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb.
Nakon završetka prijava, na internet stranici Učiteljskog fakulteta bit će objavljen raspored pristupnika za usmenu provjeru jezičnih sposobnosti.
Razredbeni postupak se provodi do 23. rujna 2022., kada će biti objavljena privremena rang lista do 12,00 sati, a upisi odmah nakon završetka razredbenog postupka i žalbenog roka. Konačna rang lista bit će objavljena nakon provedenog žalbenog roka koji završava 26. rujna 2022. u 12,00 sati.

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.

Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi, Savska cesta 77, na telefon 01/6327-309, ili na internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta www.ufzg.unizg.hr