Konačna rang lista kandidata za izvanredni diplomski RPOO 2023./2024. s predsemestrom u 2022./2023.

Konačna rang lista kandidata za izvanredni diplomski RPOO 2023./2024. s predsemestrom u 2022./2023.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje konačnu rang listu pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2023./2024. s predsemestrom u ak. godini 2022./2023.

Rang listu možete preuzeti OVDJE.

 

OBAVIJEST O UPISU U 1. GODINU IZVANREDNOG DIPLOMSKOG STUDIJA RPOO U AK. GODINI 2023./2024. S PREDSEMESTROM U AK. GODINI 2022./2023.

 

Upisi:  31.5.2023. i 1.6.2023. u radno vrijeme sa strankama (ponedjeljak – petak: 8:30 – 10:00 i 12:00 – 13:30 sati, četvrtkom: 15:00 – 18:00 sati)

 

Za upis se obvezno prilažu:

  1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak (domovnica, rodni list, diploma, dopunska isprava – preslike, original na uvid) – ukoliko ste predali u prijavi na natječaj, ne morate ponovno donositi
  2. Tri fotografije (4 cm x 6 cm)
  3. Potvrda o uplaćenim troškovima za indeks i upisni materijal u iznosu od 19,91 eura uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, poziv na broj je OIB kandidata, model HR 00
  4. Fotokopija osobne iskaznice
  5. Potvrda o uplaćenim troškovima razlikovnih ispita – 59,73 eura po ispitu (u zadnjem stupcu rang liste piše broj Vaših razlikovnih ispita) – uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, poziv na broj je OIB kandidata, model HR 00
  6. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 33,18 eura uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, poziv na broj je OIB kandidata, model HR 00

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.