Odluka o raspisu natječaja za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2024./2025.

Odluka o raspisu natječaja za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2024./2025.

Na temelju članaka 20. i 121. st. 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/22), članka 52. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (na snazi od 31. ožujka 2023.) i članka 25. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskog fakulteta (pročišćeni tekst od 17.1.2024.), dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić donosi sljedeću

 

ODLUKU

o raspisu natječaja za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2024./2025.

 

I. Raspisuje se natječaj za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2024./2025:

II. Uvjeti upisa:

 1. završen prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 2. završen trogodišnji prijediplomski sveučilišni odgojiteljski studij
 3. završen trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
 4. prosjek ocjena jednak ili veći od 3,50
 5. prosjek ocjena iz kolegija engleskog jezika najmanje 4,00 ili potvrda o položenom jednom od sljedećih ispita: B2 First (Cambridge English First – FCE); C1 Advanced (Cambridge English: Advanced – CAE); C2 Proficiency (Cambridge English: Proficiency – CPE); IELTS (International English Language Testing System) s ostvarenih najmanje 5.5 bodova; TOEFL (Test of English as a Foreign Language) s ostvarenih najmanje 72 boda.

 

III. Broj polaznika izvanrednog studija (Središnjica u Zagrebu) je 20. Studij će se izvoditi ako bude dovoljan broj zainteresiranih kandidata.

IV. Studij traje četiri semestra.

V. Studenti iz točke II. t. 3. ove Odluke koji steknu pravo upisa dužni su upisati predsemestar u akademskoj godini 2024./2025. na kojem će odslušati u statusu izvanrednih studenata razlikovne kolegije i položiti ih prije upisa u III. semestar Studija. Participacija troškova za razlikovne kolegije iznosi 59,73 eura po ispitu.

VI. Participacija troškova studiranja za studij iznosi 1.221,05 eura po godini studija. Ukoliko pravilima Senata o participaciji redovitih studenata u troškovima studija na prijediplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu, kojima se određuje i maksimalna participacija izvanrednih studenata, bude za ak. god. 2024./2025. viša od participacije utvrđene u ovoj točki, Fakultet zadržava pravo naplate od studenta razlike iznosa participacije.

VII. Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 100 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

a) Prosjek ocjena donosi najviše 60 bodova:

 • prosjek ocjena >= 3,50 donosi bodove koji se računaju sukladno članku 55. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 6. srpnja 2008., a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali ak. god. 2008./2009. te bodove koji se računaju sukladno pravilima izračuna aritmetičke vrijednosti, a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali prije ak. god. 2008./2009.

b) Nagrada rektora dobivena tijekom studija donosi ukupno 10 bodova.

c) Nagrada dekana dobivena tijekom studija donosi ukupno 5 bodova.

d) Usmena provjera jezičnih sposobnosti donosi ukupno 25

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova, formira se posebna rang lista. Rang lista pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Fakulteta www.ufzg.unizg.hr nakon provedenoga razredbenog postupka. Eventualne žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Tajništvu Fakulteta u roku od dva dana od objave rang liste na e-mail .

 

ISPRAVE KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

 1. Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti),
 2. Rodni list,
 3. Diplomu/svjedodžbu (potvrdu) o završnom prijediplomskom sveučilišnom studiju,
 4. Dopunsku ispravu ili potvrdu o položenim ispitima,
 5. Prijavnicu i Zapisnik o razredbenom postupku, (PRIJAVNICA – Word dokument)
 6. Strani državljani trebaju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini C1 prema Europskom referentnom okviru za jezik,
 7. Potvrdu o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 33,18 eura uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, poziv na broj je OIB kandidata, model HR 00

 

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se obvezno prilažu:

 1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak
 2. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm)
 3. Fotokopija osobne iskaznice
 4. Potvrda o uplaćenim troškovima studija u iznosu od 1.221,05 eura uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, poziv na broj je OIB kandidata, model HR 00
 5. Potvrda o uplaćenim troškovima razlikovnih ispita – 59,73 eura po ispitu – odnosi se samo na kandidate koji su završili trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja i upisuju predsemestar
 6. Potvrda o uplaćenim troškovima stručno-pedagoške prakse u iznosu od 132,72 eura uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, poziv na broj je OIB kandidata, model HR 00
 7. Potvrda o uplati troškova upisa

Prijave se zaprimaju poštom do 16. rujna 2024. na adresu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb.

Nakon završetka prijava, na internet stranici Učiteljskog fakulteta bit će objavljen raspored pristupnika za usmenu provjeru jezičnih sposobnosti.

Razredbeni postupak se provodi do 23. rujna 2024., a upisi su nakon završetka žalbenog roka.

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.

Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi na telefon 01/6327-309, ili na internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta www.ufzg.hr.

 

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić