Odluka o raspisu natječaja za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2024./2025.

Odluka o raspisu natječaja za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2024./2025.

Na temelju članaka 20. i 121. st. 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/22), članka 52. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (na snazi od 31. ožujka 2023.) i članka 25. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskog fakulteta (pročišćeni tekst od 17.1.2024.), dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić donosi sljedeću

 

ODLUKU

o raspisu natječaja za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2024./2025.

 

 

I. Raspisuje se natječaj za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2024./2025.

II. Uvjeti upisa na redoviti diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2024./2025. su:

 1. završen prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 2. završen trogodišnji prijediplomski sveučilišni odgojiteljski studij
 3. prosjek ocjena iznad 3,00

III. Broj polaznika redovitog studija je 70 (Središnjica u Zagrebu).

IV. Studij traje četiri semestra.

V. Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 75 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

a) Prosjek ocjena donosi najviše 60 bodova:

 • prosjek ocjena >= 3,00 donosi bodove koji se računaju sukladno članku 55. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 6. srpnja 2008., a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali ak. god. 2008./2009. te bodove koji se računaju sukladno pravilima izračuna aritmetičke vrijednosti, a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali prije ak. god. 2008./2009.

b) Nagrada rektora dobivena tijekom studija donosi ukupno 10 bodova.

c) Nagrada dekana dobivena tijekom studija donosi ukupno 5 bodova.

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova, formira se posebna rang lista. Rang lista pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Fakulteta www.ufzg.unizg.hr nakon provedenoga razredbenog postupka. Eventualne žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Tajništvu Fakulteta u roku od dva dana od objave rang liste na e-mail .

 

ISPRAVE KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

 1. Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti),
 2. Rodni list,
 3. Diplomu/svjedodžbu (potvrdu) o završnom prijediplomskom sveučilišnom studiju
 4. Dopunsku ispravu ili potvrdu o položenim ispitima
 5. Prijavnicu i Zapisnik o razredbenom postupku, (PRIJAVNICA – Word dokument)
 6. Strani državljani trebaju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini C 1 prema Europskom referentnom okviru za jezik
 7. Potvrdu o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 33,18 eura uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639, poziv na broj je OIB kandidata, model HR 00

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se obvezno prilažu:

 1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak
 2. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm)
 3. Fotokopija osobne iskaznice
 4. Potvrda o uplati troškova upisa

Prijave se zaprimaju poštom do 16. rujna 2024. na adresu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb.

Razredbeni postupak provodi se do 23. rujna 2024., a upisi su nakon završetka žalbenog roka.

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.

Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi na telefon 01/6327-309, ili na internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta www.ufzg.hr.

 

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić