Natječaj za upis u treću (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022.

Natječaj za upis u treću (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17 – Uredba), članka 43. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst) i članaka 41. i 44. Statuta Učiteljskog fakulteta (na snazi od 15.7.2020.), Fakultetsko vijeće Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici od 27. travnja 2021. donosi sljedeću

ODLUKU

o raspisu natječaja za upis u treću (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022. za pristupnike sa završenim dvogodišnjim stručnim studijem predškolskog odgoja

 

I. Raspisuje se natječaj za upis polaznika u 3. (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022., a radi usklađivanja kompetencija osoba sa završenim dvogodišnjim studijem predškolskog odgoja s trogodišnjim preddiplomskim sveučilišnim studijem Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

II. Uvjeti upisa

 • završen dvogodišnji stručni studij predškolskog odgoja.

III. Kvota za upis polaznika u treću razlikovnu godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje je 60.

U slučaju većeg broja pristupnika od broja raspoloživih mjesta, pristupnici će se upisati prema kriterijima koje odredi Fakultet.

Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa bit će objavljena 13. rujna 2021. (ponedjeljak).

Rok za žalbu je 48 sati od dana objave rang liste. Žalbe se dostavljaju na adresu e-pošte: dekanat@ufzg.hr.

Konačna rang lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa bit će objavljena 15. rujna 2021. (srijeda) na mrežnim stranicama Fakulteta sa svim popratnim obavijestima o upisu.

IV. Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj, a imaju potvrdu o jezičnoj kompetenciji (hrvatski jezik na razini C1), upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

V. Prijave za upis primaju se do 27. kolovoza 2021. Prijave se dostavljaju poštom na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb, uz naznaku „za natječaj – upis u 3. razlikovnu godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022.“

VI. Razlikovni ispiti iz predmeta koje osobe iz točke I. i III. ove Odluke moraju odslušati u akademskoj godini 2021./2022. bit će određene individualno prije upisa na Studij.

VII. Po završetku studija iz točke I. ove Odluke studenti će steći akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odgojitelj/odgojiteljica djece rane i predškolske dobi.

VIII. Na financiranje studija iz točke I. ove Odluke primjenjuju se pravila financiranja izvanrednog studija.

IX. Participacija troškova studija iznosi 9.200,00 kn (uplata troškova studija na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639).

X. Isprave koje treba priložiti uz prijavu za razredbeni postupak (izvornik ili ovjerene preslike od javnog bilježnika):

 1. Domovnica (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti),
 2. Rodni list,
 3. Diploma o završnom dvogodišnjem stručnom studiju predškolskog odgoja,
 4. Prijepis ocjena s uključenom temom i mentorom diplomskog ispita ovjeren od strane Studentske službe,
 5. Potvrda o Rektorovoj, Dekanovoj nagradi i/ili nekim drugim stručnim postignućima
 6. Potvrda o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

XI. Dokumenti za upis

 1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak
 2. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm)
 3. Fotokopija osobne iskaznice
 4. Potvrda o uplaćenim troškovima studija
 5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 200,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

XII. Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

XIII. Na upis pristupnik mora doći osobno, potpisati Ugovor i ispuniti Matični list, Upisni list i Prijavni list.

XIV. Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi, Savska cesta 77, na telefon 01/6327-309, ili na internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta www.ufzg.unizg.hr

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI – Prijavnica za razredbeni postupak za upis treće razlikovne godine izvanrednog  predipomskog RPOO