Provedba razredbenog postupka kvota – Hrvati izvan RH – srpanj 2023.

Provedba razredbenog postupka kvota – Hrvati izvan RH – srpanj 2023.

Za kandidate Hrvate izvan RH koji se u 1. god. studija upisuju u okviru posebne kvote, po posebnim uvjetima, a za koje je potrebno priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2, informacije o načinu, vremenu i uvjetima polaganja mogu pronaći na NCVVO.

ODNOSI SE ISKLJUČIVO NA KANDIDATE IZ KATEGORIJE “HRVATI IZVAN RH”

Zbog posebnosti studijskih programa odgojiteljskog i učiteljskog studija, svi pristupnici su dužni položiti Državnu maturu u skladu s uvjetima posebnog dijela Natječaja za pojedini studijski program.

Pristupnici će se rangirati na posebnim rang listama koje će sastaviti Učiteljski fakultet, prema ostvarenom uspjehu na Državnoj maturi i rezultatima Provjere posebnih sposobnosti (uspjeh u srednjoj školi se ne boduje).

Rang liste će biti objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.

Rokovi prijava pristupnika, objava rezultata postupka i upisa studenata u 1. godinu studija su određeni Vremenikom razredbenog postupka.

Rok za prijavu na željene studijske programe i dostavu traženih dokumenata Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (Savska c. 77, 10000 Zagreb, Urudžbeni ured – s naznakom “Za upis”) je 23. lipnja 2023. godine.

ODNOSI SE ISKLJUČIVO NA KANDIDATE IZ KATEGORIJE “HRVATI IZVAN RH”

Dokumenti potrebni za prijavu su:

 1. obrazac za prijavu, dostupan putem mrežnih stranica Fakulteta (https://www.ufzg.unizg.hr)
 2. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, , http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr )
 3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 4. završnu svjedodžbu srednjoškolskog obrazovanja
 5. potvrda o završenom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
 6. dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanog lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)
 7. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika – razina B2 koju izdaje isključivo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Iznimka je u slučaju sa svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici. Svjedodžbe na srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi već će se za takve svjedodžbe uvažavati ovjere kod javnog bilježnika.

Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Dostavlja se samom visokom učilištu NAJKASNIJE do trenutka upisa na željeni studijski program.

Za kandidate za Učiteljski studij, smjer Njemački jezik, kandidati moraju imati:

 1. potvrdu Deutches Sprachdiplom 1 ili Deutches Sprachdiplom 2 ili
 2. potvrdu certificirane škole stranih jezika o znanju njemačkog jezika barem na razini A2 ili
 3. svjedodžbu završnog razreda osnovne ili srednje škole kojom dokazuju da su učili njemački jezik ili
 4. položen njemački jezik na državnoj maturi (osnovna ili viša razina).

Provjera predispozicija provodi se na Učiteljskom fakultetu – točno vrijeme i mjesto (adresa) za provjeru u Zagrebu bit će objavljeni naknadno!

Za Provjere predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

platitelj: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
primatelj: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639
pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika)-01 #ako je prijava za Zagreb
OIB(pristupnika)-02 #ako je prijava za Petrinju
OIB(pristupnika)-03 #ako je prijava za Čakovec
model: HR00
opis plaćanja: Troškovi provjere predispozicija
iznos: 35 € (slovima: tridesetpet eura)

Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj mora biti OIB kandidata koji pristupa provjeri sposobnosti i šifra lokacije kojoj se pristupa!

Primjerak uplatnice provjerite ovdje
Odluka o plaćanju provjere predispozicija (posebno neka pogledaju kandidati koji izlaze na jesenski upisni rok!!!)

BITNO! BITNO! BITNO!

 • Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i ispunio te u roku dostavio obrazac za prijavu uz svu navedenu dokumentaciju
 • Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća SAMO JEDNA Provjera!
 • Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri:
  • za ljetni upisni rok bit će objavljen 30. lipnja 2023. godine (petak) u 12:00 sati na stranicama Fakulteta
  • za jesenski upisni rok bit će objavljen 1. rujna 2023. godine (petak) u 12:00 sati na stranicama Fakulteta
 • Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

Molimo pristupnike – kandidate da imaju u vidu da se prijavom na određenu lokaciju – Odsjek (Zagreb, Petrinja ili Čakovec) opredjeljuju i za mjesto studiranja. Nakon upisa, zbog organiziranja i uspješnog izvođenja nastave, prelasci tijekom studiranja nisu mogući osim u posebnim slučajevima predviđenim Pravilnikom o studiranju Učiteljskog fakulteta.

Obrazac za prijavu za Učiteljski studij!
Obrazac za prijavu za studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja!
VREMENIK PROVEDBE – LJETNI UPISNI ROK 2023./2024.
NAČIN PROVEDBE POJEDIN PROVJERE – LJETNI UPISNI ROK 2023./2024.