Cvikić, Lidija

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost, a na istome je fakultetu i doktorirala iz područja humanističkih znanosti, polje filologija. Završetkom združenoga međunarodnoga sveučilišnog diplomskog studija (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru) stekla je zvanje magistre europskog obrazovanja. Od 2001. do 2011. godine bila je znanstvena novakinja na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na projektima o hrvatskome kao inome jeziku. Od 2011. radi na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu gdje na Učiteljskom studiju te studiju Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja predaje kolegije iz hrvatskoga standardnoga jezika, jezičnoga izražavanja i govorništva. Izvodila je nastavu na više odsjeka Filozofskoga fakulteta, niz je godina (2005. – 2015.) bila gostujuća predavačica hrvatskoga jezika na Sveučilištu Indiana, Bloomington, SAD te na ljetnoj školi Sveučilišta u Klagenfurtu, Austrija (2017. i 2019.). Teme znanstvenoga i stručnoga interesa su joj ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom, leksička i morfološka sastavnica jezičnoga znanja, jezična politika u obrazovanju. Do sada je objavila 70-ak znanstvenih i stručnih radova, a (su)autorica je ili (su)urednica ukupno sedam knjiga, tri priručnika i jednoga online tečaja hrvatskoga jezika. Surađivala je u izradi standardiziranih testova i programa za učenje hrvatskoga kao inoga jezika. Održala je 80-ak izlaganja na domaćim i međunarodnim skupovima. Kao istraživačica sudjelovala je u pet nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata, od čega 2 projekta HRZZ-a, bila je suradnicom šest međunarodnih projekata te je vodila pet projekata znanstvenih potpora Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je bila članica uredništva četiriju časopisa. Veoma je aktivna u stručnome radu, poglavito u području hrvatskoga kao inoga jezika te je kao predavačica ili članica različitih povjerenstava i radnih skupina surađivala s državnim ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja (MZO, AZOO, NCVOO), kao i onima koje se skrbe za Hrvate izvan RH (Središnji državni ured, Hrvatska matica iseljenika). Na Učiteljskom fakultetu obnašala je dužnost prodekanice za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju (2015. – 2018.), a od 2019. predstojnica je Katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu. Od 2017. godine na temelju imenovanja Vlade RH članica je Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga jezika.

Konzultacije:

Utorak: 9.00-10.00h

Srijeda: 9.00-10.00h