Nikolić, Ivana

Ivana Nikolić (rođ. Mesarić) u Čakovcu je završila opći smjer gimnazije. Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2002. godine, magistrirala 2011. godine, a doktorirala 2014.
Od 2002. do 2003. radi u OŠ Podturen na mjestu nastavnika TZK-a i kao učiteljica plivanja u obveznom programu obuke neplivača 3. razreda. Od 2004. do 2008. godine radi kao nastavnik TZK-a u OŠ dr. Vinka Žganca u Vratišincu i u OŠ Gornji Mihaljevec.
Na Učiteljskom fakultetu, Odsjeku u Čakovcu, zaposlena je 2008. godine na radno mjesto asistenta, danas docenta. Predaje na kolegijima Kineziološka metodika i Kineziološka kultura na odgojiteljskom i učiteljskom studiju. U znanstvenoj istraživačkoj djelatnosti bila je aktivna na jednom znanstvenom projektu, a kao autor i izlagač sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Samostalno i u suautorstvu objavila je ukupno dvadesetak znanstvenih radova te deset stručnih radova.