Predviđeno je standardno trajanje poslijediplomskoga doktorskoga program od tri godine, odnosno šest semestara, i ukupno opterećenje od 180 ECTS-a. Prvi i drugi semestar planirani su kao zajednički program, a semestri od 3. do 6. planirani kao individualizirani program za svakog doktoranda. Metodološko-epistemološke kompetencije stječu se u prvom semestru s tri kolegija (Metodologija istraživanja u obrazovnim znanostima, Kvalitativne metode istraživanja u obrazovnim znanostima te Kvantitativne metode istraživanja u obrazovnim znanostima – ukupno 30 ECTS-a). U drugom semestru studenti imaju dva obvezna kolegija (Teorije odgoja i školei Istraživanja i razvoj odgojno-obrazovnih kurikuluma), a između ostala dva ponuđena obvezna kolegija (Psihologija cjeloživotnog razvoja i Teorijsko i empirijsko utemeljenje istraživanja u kineziološkoj edukaciji), odabiru jedan ovisno o istraživačkom području.

U trećem semestru doktorandi biraju pet (5) kolegija iz užega istraživačkog područja (obrazovne znanosti) i ponuđene liste izbornih kolegija. Program trećeg semestra posvećen je užem istraživačkom interesu doktoranada.

Četvrti, peti i šesti semestar posvećen je individualnom radu studijskog savjetnika i mentora sa svakim studentom na izradi nacrta istraživanja, provedbi istraživanja te pisanju doktorskog rada. Ukupno je za izradu doktorskog rada predviđeno opterećenje od 90 ECTS-a. Od samog upisa svakom doktorandu se dodjeljuje studijski savjetnik ovisno o iskazanom istraživačkom interesu pristupnika.

Tijekom doktorskog studija za studente je predviđeno izvođenje neposredne nastave u ukupnom trajanju od 130 sati odnosno 90 ECTS bodova. Od toga 90 sati nastave izvodi se u okviru obveznih kolegija, a 40 sati u okviru izbornih kolegija. Tijekom prvog i drugog semestra neposredno nastavno opterećenje iznosi 90 sati koje se vrednuje s 30 ECTS bodova, a dijeli se na predavanja, istraživačke seminare i radionice. U trećem semestru nastavno opterećenje u okviru izbornih kolegija iznosi 40 sati odnosno 30 ECTS bodova. Na izbornim kolegijima naglašen je individualni i individualizirani suradnički rad doktoranda s nastavnikom, on-line konzultacije i zajednička istraživanja u obrazovnim ustanovama ili na terenu. Osim 130 sati neposredne nastave doktorandi preostali fond do 2700 sati u prva tri semestra ostvaruju proučavanjem literature, pripremanjem materijala za istraživačke seminare i radionice, pripremanjem ispita i ostalih aktivnosti koje se odnose na programske obveze.

Preostalih 90 ECTS bodova doktorandi ostvaruju znanstveno-istraživačkim radom koji se odnosi na izradu projekta doktorskog rada, obranu projekta te provođenje istraživanja, statističku obradu i pisanje doktorskog rada te pripremu za obranu doktorskoga rada.

Ukupno opterećenje tijekom studiranja na doktorskom studiju u neposrednom radu doktoranda s nastavnikom te samostalne aktivnosti doktoranda iznosi 180 ECTS bodova odnosno 5400 sati.