Turza-Bogdan, Tamara

Srednjoškolski se obrazovala u Čakovcu i Varaždinu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirala kroatistiku, magistrirala i doktorirala (disertacija Kajkavsko narječje i kajkavska književnost u osnovnoj školi, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika). Od 1989. – 2000. god. je radila kao profesorica Hrvatskoga jezika (OŠ Gornji Mihaljevec – Macinec, Druga osnovna škola Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec), a 2000. se zapošljava kao predavačica na Visokoj učiteljskoj školi Čakovec i napreduje do zvanja izvanredne profesorice Nositeljica je kolegija Metodika hrvatskog jezika na diplomskom sveučilišnom studiju za obrazovanje učitelja primarnog obrazovanja te nositeljica kolegija Uvod u metodiku hrvatskog jezika i književnosti te Metodika hrvatskog jezika i književnosti na sveučilišnom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U kajkavsku inačicu modula Hrvatski jezik uvela je novi kolegij Metodika kajkavskog narječja i književnosti. Bila je prodekanica za poslovanje, studije i studente izvan sjedišta fakulteta na Odsjeku u Čakovcu u dvama mandatnim razdobljima (2012. – 2015. i 2015. – 2018.) i članica Vijeća za društveno-humanističko područje na Sveučilištu u Zagrebu. Proučava kajkavsko narječje u nastavi, metodologiju učenja standardnoga jezika s pomoću idioma te metodiku učenja hrvatskoga kao nematerinskog jezika. Suautorica je čitanaka i priručnika iz Hrvatskoga jezika za osnovnu školu, autorica znanstvene monografije Kajkavsko narječje u nastavi Hrvatskoga jezika: Prilozi za osnovnoškolsku nastavu. Bila je suradnica u bilateralnom makedonsko-hrvatskom projektu Položaj hrvatskoga i makedonskoga jezika u obrazovnom sustavu višejezičnih sredina, istraživačica na znanstvenim projektima Razvoj komunikacijske kompetencije u ranome diskursu hrvatskog jezika i Materinski i inojezični hrvatski, Odgojna drama i kazalište kao sredstvo poticanja inkluzije Roma; Hrvatski kao nasljedni jezik: trenutačno stanje i razvojne perspektive, Razvoj kompetencija učitelja i nastavnika u poučavanju hrvatskoga jezika inojezičnih učenika. Bila je voditeljica bilateralnog znanstvenog projekta Jezični i kulturni identitet učenika s obzirom na jezike obrazovanja u Hrvatskoj i Sloveniji (2016. – 2017.). Koordinatorica je Erasmus+ projekta Development of Literacy and Language Learning for Disadvateged Young Learners (2018. – 2020.). Na međunarodnom znanstvenom skupu Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika –dobila je priznanje za najbolji rad: Turza-Bogdan, T., Ciglar, V. (2009). Leksičko-semantičke kompetencije učenika mlađih razreda u određivanju pridjevskih sinonima.