Predstojnik Katedre: izv. prof. dr. sc. Damir Velički
Zamjenica predstojnika Katedre: doc. dr. sc. Željka Knežević

Katedra za obrazovanje učitelja njemačkog jezika – interkulturalna germanistika osnovana je 2006. godine, kada je Učiteljska akademija prerasla u Učiteljski fakultet. Katedra broji deset članova čija je nastavna djelatnost usmjerena prije svega na izvođenje studija njemačkog jezika kao dijela programa Učiteljskog studija s njemačkim jezikom. Taj se integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski program od ak. god. 2005./2006. provodi u središnjici Fakulteta u Zagrebu, a u dijelu studija njemačkog jezika obrazuje učiteljice i učitelje njemačkog jezika specifično za osnovnu školu (1.-8. razred). Težišta studija njemačkog jezika strukturirana su prema sljedećim područjima: jezična izobrazba, lingvistika i glotodidaktika, metodika nastave njemačkog jezika, književnost za djecu i mlade na njemačkom jeziku, kultura i civilizacija njemačkog govornog područja te interkulturalna komunikacija. Interkulturalna usmjerenost i europska dimenzija zastupljene su u svim segmentima studija. Sveučilišnom Učiteljskom studiju s njemačkim jezikom prethodio je četverogodišnji stručni studij Pojačanog predmeta Njemački jezik (1997./1998. – 2007./2008.).

Kolegijima njemačkog jezika struke te interdisciplinarnim izbornim kolegijima iz područja obrazovanja za demokratsko građanstvo i višejezičnosti članovi Katedre sudjeluju i u realizaciji Učiteljskog studija s modulima te redovnog i izvanrednog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Na poslijediplomskoj razini uključeni su u doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti. Kao gosti profesori ostvarili su suradnju sa Sveučilištem u Münsteru, Sveučilišem Alpe-Jadran u Klagenfurtu i Tehničkim sveučilištem Dortmund. U prethodnom je razdoblju nastavna djelatnost članova Katedre uključivala i predavanje na međunarodnom združenom diplomskom studiju Management und Beratung für europäische Bildung/Management and Counselling in European Education te na poslijediplomskom doktorskom studiju Rani i obvezni odgoj i obrazovanje.

U skladu s mogućnostima Katedra za studente njemačkog jezika organizira i dodatne sadržaje kao što su skupna studijska putovanja, studentske razmjene, gostovanje stranih predavača i dr. (npr. u sklopu programa ERASMUS Plus). Posebno valja istaknuti suradnju s Goethe Institutom u Zagrebu i Kirchliche Pädagogische Hochschule – KPH u Grazu kao i redovita sudjelovanja studenata njemačkog jezika na međunarodnim godišnjim skupovima Europäischer Erzieherbund – EEB (podružnica u Štajerskoj) u Retzhofu.

Znanstvena i stručna djelatnost članova Katedre obuhvaća, u skladu sa studijskim sadržajima koje zastupaju, germanistička, lingvistička, glotodidatička i metodička, politološka, sociološka, književnoteorijska i književnopovijesna područja znanstvenog interesa te aspekte interkulturalnog učenja i komunikacije. Od 2007. do 2014. na Katedri su provođena istraživanja u sklopu znanstvenog projekta Razvoj interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika (MZOS; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=227-2271168-0726&period=2007; voditeljica prof. dr. sc. A. Petravić). Dio članova Katedre sudjelovao je u međunarodnim projektima Learning for Europe (TEMPUS III, 2006. – 2009.) te Modernising Teacher Education in a European Perspective (TEMPUS IV, 2010. – 2013. suvoditelj prof. dr. sc. Z. Gehrmann). Pojedini članovi Katedre bili su uključeni u projekt Hrvatske zaklade za znanost Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi (http://net4gen.ufzg.hr/). Surađuju i na Zakladinom projektu Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije (http://bibrich.ufzg.hr/?page_id=73 ). Istraživanja provode i u sklopu projekata uz potporu Ministarstva kulture, kao što je Hlapić promicatelj hrvatske kulture. Sudjeluju u  sljedećim istraživačkim projektima uz potporu Sveučilišta u Zagrebu: Implementacija elemenata Montessori pedagogije u obrazovanje budućih učitelja, Izrada metodologije procjenjivanja, praćenja i vrednovanja jezično-komunikacijske kompetencije hrvatskoga  jezika inojezičnih govornika u obveznom obrazovanju, Manipulacija jezikom u medijima i njezin utjecaj na djecu i mlade i Razvoj kompetencija medijske pismenosti učenika osnovnih škola (3 jednogodišnja projekta istog naziva), Od pismenosti do identiteta (2013.), Nastajanje koncepta raciovitalizma u filozofiji Ortege y Gasseta (2014., http://tk-philos.hr/nastajanje-koncepta-raciovitalizma-u-filozofiji-ortege-y-gasseta/), Političke teme u filozofiji Ortege y Gasseta (2015, http://tk-philos.hr/politicke-teme-u-filozofiji-ortege-y-gasseta/) te Prisutnost bioetičkih tema u programima učiteljskih i odgojiteljskih studija (2016.).

Pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Blaženke Filipan-Žignić provedena su od 2014. – 2017. g. četiri projekta uz potporu Sveučilišta u Zagrebu  u području nastave materinskoga i stranoga jezika /njemačkoga i engleskoga/ kao i slobodnoga vremena pod nazivom Nova pismenost mladih uzrokovana uporabom novih medija (interneta i mobilnog telefona) I. II. i III. te Usmeni izričaj mladih uzrokovan uporabom novih medija (interneta i mobilnoga telefona).

Članovi Katedre s Goethe Institutom ostvaruju suradnju na međunarodnim projektima Deutsch von Anfang an (Goethe Institut Istanbul) i DIP in SOE (Goethe Institut Zagreb) te u području stručnog usavršavanja učitelja njemačkog jezika (npr. Studientage). Uključeni su i u rad Centra za europsko obrazovanje Učiteljskog fakulteta (https://cee.ufzg.hr/web/). U znanstvenim i stručnim društvima te u široj javnosti aktivno se angažiraju na unapređenju nastave stranih, a posebice njemačkog jezika (v. npr. https://www.youtube.com/watch?v=ynF5Gd1yUJo).

Filipan-Žignić, Blaženka

prodekanica za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta fakulteta / prof. dr. sc.

Petravić, Ana

prof. dr. sc.

Rončević, Ivana

doc. dr. sc.

Šmidt Pelajić, Iris

viša predavačica

Sušić, Lena

predavačica

Velički, Damir

prodekan za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju / izv. prof. dr. sc.