Odluka o načinu održavanja nastave u zimskom semestru 2020.-2021., stupa na snagu 1. listopada 2020.

Odluka o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Učiteljskom fakultetu u akademskoj godini 2020./2021.

Odluka o oslobađanju plaćanja stručno-pedagoške prakse u 2019./2020.

Odluka o rokovima za izvršavanje obaveza na kolegijima Stručno-pedagoške prakse na studijima preddiplomskog i diplomskog RPOO

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini naknade materijalnih troškova fakulteta za provođenje postupaka izbora u zvanja

Odluka FV o prihvaćanju Strategije UF-a 2015.-2020.

Odluka o prihvaćanju prijedloga finacijskog plana za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.

Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja podrške studentima UF-a 2015.-2020.

Odluka o prihvaćanju Priručnika za osiguravanje kvalitete

Odluka o prestanku korištenja indeksa na Učiteljskom fakultetu

Odluka o visini naknade troškova provedbe postupka obrane završnog rada

Odluka o visini troškova upisa, visini participacije studenata

Odluka o plaćanju školarine studenata sa odobrenim prijelazom s drugih visokih učilišta

Odluka o nastavku studija apsolventske godine, stupila na snagu 16. rujna 2019.

Odluka o cijeni polaganja ispita na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stupila na snagu 19. veljače 2019.

Odluka o izmjeni Odluke o rokovima završetka studija za predbolonjske i bolonjske studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stupila na snagu 6. listopada 2016.

Odluka o uvjetima prelaska studenata s programa stručnog studija Predškolski odgoj koji nakon 30. rujna 2013. nisu zavšili studij na preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, stupila na snagu 5. siječnja 2015

Odluka o utvrđivanju visine naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma/svjedodžbi Učiteljskog fakulteta, stupila na snagu 1. travnja 2014.

Odluka o uvjetima i načinu studiranja redovitih studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na visokoobrazovnim institucijama izvan Republike Hrvatske, stupila na snagu 30. svibnja 2012.

Odluka – izvanredni ispitni rok 20. – 24. 4. 2020.