Predstojnica: doc. dr. sc. Martina Kolar Billege
Zamjenica predstojnice: doc. dr. sc. Alena Letina

Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu djeluje Katedra za metodike, koliko je poznato prva takva katedra na učiteljskim i nastavničkim fakultetima u Hrvatskoj. Osnivačka sjednica održana je 18. siječnja 2010., a Fakultetsko vijeće potvrdilo je osnivanje Katedre 19. siječnja 2010. kad je izabrano i prvo vodstvo.

Katedra za metodike po broju članova največa je katedra Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Čine ju nastavnici metodika na Odsjeku za učiteljske studije i na Odsjeku za odgojiteljske studije. Nastavnici Katedre za metodike u organizacijskom smislu uključeni su i u katedre matičnih znanosti metodika koje izvode.

Katedra okuplja nastavnike metodika iz središnjice Učiteljskog fakulteta u Zagrebu te iz njegovih izdvojenih odsjeka u Petrinji i Čakovcu.

Program rada katedre

Katedra za metodike okuplja sve nastavnike metodika na svim studijima Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, bez obzira na to u kojem su znanstveno/umjetničko-nastavnom ili suradničkom zvanju.
Katedra za metodike jedinstvena je za sve sastavnice Učiteljskog fakulteta (Zagreb, Čakovec, Petrinja).
Zadaće su Katedre za metodike da brine o sljedećim pitanjima metodika:

 • osmišljavanje metodika kao znanstvenih disciplina i disciplina utemeljenim na umjetnostima na učiteljskim i odgojiteljskim studijima u skladu s potrebama odgojiteljske i učiteljske struke u suvremenim predškolskim ustanovama i osnovnoj školi; utvrđivanje odnosa s drugim sastavnicama obrazovanja odgojitelja i učitelja (područje matičnih znanosti i umjetnosti, pedagoško-psihološko područje)
 • osmišljavanje metodika strukovnih predmeta u srednjim školama u okvirima studijskih programa za stjecanje kompetencija predmetnih nastavnika za polaznike sa završenim nenastavničkim studijima
 • izrada i standardiziranje metodičke terminologije
 • programsko i kadrovsko osnaživanje kolegija metodika na odgojiteljskim i učiteljskim studijima
 • postizanje matičnosti Učiteljskog fakulteta za izbor metodičara predškolskog odgoja i primarnog obrazovanja u znanstveno/umjetničko-nastavna i nastavna zvanja
 • kriterij za izbor vježbaonica i mentora Učiteljskog fakulteta među vrtićima i osnovnim školama
 • briga o stručno-pedagoškoj i metodičkoj praksi studenata u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, a osobito vježbaonicama (organizacija i sadržaj vježbi, mentori, komunikacija s vježbaonicama, naknade mentorima i vježbaonicama)
 • standardiziranje dokumentacije za stručno-pedagošku i metodičku praksu (priprave, uputnice, izvješća i dr.)
 • predlaganje kriterija za izbor metodičara predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na fakultetima
 • predlaganje kriterija za izbor stručnih suradnika, voditelja vježbi i mentora u vježbaonicama
 • poticanje i organiziranje poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija iz metodika ranog poučavanja
 • stručno usavršavanje nastavnika metodike te odgojitelja i učitelja iz pojedinih metodika u metodičkim kompetencijama
 • davanje ekspertnih mišljenja fakultetskim tijelima i vanjskim ustanovama o pitanjima iz područja metodika
 • interdisciplinarne rasprave i druge zajedničke aktivnosti s predstavnicima supstratnih znanosti metodika (matične znanosti/umjetnosti, filozofija, psihologija, sociologija, pedagogija i dr.)
 • organiziranje stručnih i znanstvenih skupova iz područja metodika predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
 • poticanje znanstvenih istraživanja (projekata) iz područja metodika
 • poticanje stvaranja metodičke literature i izdavačke djelatnosti
 • poticanje suradnje u metodičkim časopisima i drugim publikacijama.

Katedra za metodike samostalno obrađuje samo pitanja metodičkih kolegija, metodičke prakse i drugih teorijskih i praktičnih metodičkih pitanja te prati i kadrovska pitanja.