Predstojnica: doc. dr. sc. Martina Kolar Billege
Zamjenica predstojnice: izv. prof. dr. sc. Alena Letina

Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu djeluje Katedra za metodike, koliko je poznato prva takva katedra na učiteljskim i nastavničkim fakultetima u Hrvatskoj. Osnivačka sjednica održana je 18. siječnja 2010., a Fakultetsko vijeće potvrdilo je osnivanje Katedre 19. siječnja 2010. kad je izabrano i prvo vodstvo.

Katedra za metodike po broju članova največa je katedra Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Čine ju nastavnici metodika na Odsjeku za učiteljske studije i na Odsjeku za odgojiteljske studije. Nastavnici Katedre za metodike u organizacijskom smislu uključeni su i u katedre matičnih znanosti metodika koje izvode.

Katedra okuplja nastavnike metodika iz središnjice Učiteljskog fakulteta u Zagrebu te iz njegovih izdvojenih odsjeka u Petrinji i Čakovcu.

Program rada katedre

Katedra za metodike okuplja sve nastavnike metodika na svim studijima Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, bez obzira na to u kojem su znanstveno/umjetničko-nastavnom ili suradničkom zvanju.
Katedra za metodike jedinstvena je za sve sastavnice Učiteljskog fakulteta (Zagreb, Čakovec, Petrinja).
Zadaće su Katedre za metodike da brine o sljedećim pitanjima metodika:

 • osmišljavanje metodika kao znanstvenih disciplina i disciplina utemeljenim na umjetnostima na učiteljskim i odgojiteljskim studijima u skladu s potrebama odgojiteljske i učiteljske struke u suvremenim predškolskim ustanovama i osnovnoj školi; utvrđivanje odnosa s drugim sastavnicama obrazovanja odgojitelja i učitelja (područje matičnih znanosti i umjetnosti, pedagoško-psihološko područje)
 • osmišljavanje metodika strukovnih predmeta u srednjim školama u okvirima studijskih programa za stjecanje kompetencija predmetnih nastavnika za polaznike sa završenim nenastavničkim studijima
 • izrada i standardiziranje metodičke terminologije
 • programsko i kadrovsko osnaživanje kolegija metodika na odgojiteljskim i učiteljskim studijima
 • postizanje matičnosti Učiteljskog fakulteta za izbor metodičara predškolskog odgoja i primarnog obrazovanja u znanstveno/umjetničko-nastavna i nastavna zvanja
 • kriterij za izbor vježbaonica i mentora Učiteljskog fakulteta među vrtićima i osnovnim školama
 • briga o stručno-pedagoškoj i metodičkoj praksi studenata u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, a osobito vježbaonicama (organizacija i sadržaj vježbi, mentori, komunikacija s vježbaonicama, naknade mentorima i vježbaonicama)
 • standardiziranje dokumentacije za stručno-pedagošku i metodičku praksu (priprave, uputnice, izvješća i dr.)
 • predlaganje kriterija za izbor metodičara predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na fakultetima
 • predlaganje kriterija za izbor stručnih suradnika, voditelja vježbi i mentora u vježbaonicama
 • poticanje i organiziranje poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija iz metodika ranog poučavanja
 • stručno usavršavanje nastavnika metodike te odgojitelja i učitelja iz pojedinih metodika u metodičkim kompetencijama
 • davanje ekspertnih mišljenja fakultetskim tijelima i vanjskim ustanovama o pitanjima iz područja metodika
 • interdisciplinarne rasprave i druge zajedničke aktivnosti s predstavnicima supstratnih znanosti metodika (matične znanosti/umjetnosti, filozofija, psihologija, sociologija, pedagogija i dr.)
 • organiziranje stručnih i znanstvenih skupova iz područja metodika predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
 • poticanje znanstvenih istraživanja (projekata) iz područja metodika
 • poticanje stvaranja metodičke literature i izdavačke djelatnosti
 • poticanje suradnje u metodičkim časopisima i drugim publikacijama.

Katedra za metodike samostalno obrađuje samo pitanja metodičkih kolegija, metodičke prakse i drugih teorijskih i praktičnih metodičkih pitanja te prati i kadrovska pitanja.

Atanasov Piljek, Diana

viša predavačica

Balić, Antonija

Zamjenca pročelnika Odsjeka za odgojiteljski studij / prof. dr. art.

Bokor, Igor

viši predavač

Budinski, Vesna

Zamjenica pročelnice Odsjeka za učiteljske studije / izv. prof. dr. sc.

Canjek-Androić, Sanja

mr. predavačica

Cindrić, Ivana

Predstojnica katedre za obrazovanje učitelja engleskog jezika / izv. prof. dr. sc.

Fiolić, Dubravko

viši predavač

Gavrilović Smolić, Tea

viša predavačica

Glasnović Gracin, Dubravka

Predstojnica katedre za matematiku i statistiku / izv. prof. dr. sc.

Golik, Ivana

predavačica

Hanžić Deda, Silvija

dr. sc., asistentica

Horvat Blažinović, Kristina

Predstojnica katedre umjetničkog područja / prof. dr. art.

Hraski, Marijana

doc. dr. sc.

Huzjak, Miroslav

prof. dr. sc.

Nikolić, Ivana

izv. prof. dr. sc.

Jenko Miholić, Srna

doc. dr. sc.

Knežević, Željka

Predstojnica katedre za obrazovanje učitelja njemačkoga jezika – interkulturalna germanistika / doc. dr. sc.

Kolar Billege, Martina

Predstojnica katedre za metodike / doc. dr. sc.

Kraljić, Josipa

umjetnička savjetnica

Legac, Vladimir

izv. prof. dr. sc.

Letina, Alena

Zamjenica predstojnika katedre za prirodoslovlje, geografiju i povijest / Zamjenica predstojnice katedre za metodike / Pročelnica Odsjeka za učiteljske studije / izv. prof. dr. sc.

Lorger, Marija

Zamjenica predstojnika katedre za kineziološku edukaciju / izv. prof. dr. sc.

Magdalenić, Branimir

viši predavač / umjetnički savjetnik

Mario Dumančić

Dumančić, Mario

prof. dr. sc. / prodekan za poslovanje i razvoj

Badrić, Marko

prodekan za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta Fakulteta / prof. dr. sc.

Mikulec, Alenka

izv. prof. dr. sc.

Milković, Ivana

doc. dr. sc.

Mraković, Snježana

doc. dr. sc.

Petrač, Luka

izv. prof. art.

Petravić, Ana

prof. dr. sc.

Prskalo, Ivan

Predstojnik katedre za kineziološku edukaciju / prof. dr. sc.

Rogulj, Edita

doc. dr. sc.

Rupčić, Stjepko

red. prof. art.

Šenjug Krleža, Ana

Zamjenica predstojnice katedre za obrazovanje učitelja njemačkoga jezika – interkulturalna germanistika / izv. prof. dr. sc.

Šerbetar, Ivan

izv. prof. dr. sc.

Šlezak, Hrvoje

doc. dr. sc.

Trupčević, Goran

izv. prof. dr. sc.

Turza-Bogdan, Tamara

prof. dr. sc.

Horvat, Vatroslav

prof. dr. sc.

Velički, Vladimira

prof. dr. sc.

Vijtiuk, Nada

prof. dr. sc.

Vuić, Božica

predavačica

Braičić, Zdenko

Predstojnik katedre za prirodoslovlje, geografiju i povijest / prof. dr. sc.